Giáo dục

Ví dụ về hai thuộc tính của hàng hóa và liên hệ với hàng hóa được sản xuất ở Việt Nam

Giá trị sử dụng, trao đổi và giá cả của hàng hóa. Cách tiếp cận và những ví dụ cụ thể. Các vấn đề pháp lý khác liên quan đến giá trị của hàng hóa sẽ dược Trường Cao Đẳng Kiên Giang phân tích cụ thể

1. Hàng hóa là gì?

Có nhiều phương thức tiếp cận về định nghĩa của hàng hóa như theo Luật giá năm 2012, Kinh tế chính trị Karl Marx và theo Luật thương mại năm 2005:

 – Theo khoản 1 Điều 4 Luật giá năm 2012, hàng hóa là tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất động sản.

Hàng hóa có thể là một sản phẩm hoặc một loại tài sản vật chất được sản xuất hoặc mua bán để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hoặc để sử dụng trong quá trình sản xuất, có thể là những vật phẩm vật chất như thực phẩm, quần áo, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng, các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp khác, hoặc cũng có thể là tài sản không vật chất như chứng khoán, tiền tệ, quyền sử dụng đất đai, quyền sử dụng tài nguyên… Hàng hóa thường được trao đổi trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hoặc để tạo ra giá trị tài sản.

– Theo kinh tế chính trị Karl Marx, định nghĩa hàng hóa trước hết là đồ vật mang hình dạng có khả năng thỏa mãn nhu cầu con người nhờ vào các tính chất của nó. Để đồ vật trở thành hàng hóa cần phải có:

  • Tính hữu dụng: Tính hữu dụng của hàng hóa đối với người dùng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị. Nó phản ánh mức độ mà nó đáp ứng nhu cầu thực tế của người sử dụng. Nếu một hàng hóa không có tính hữu dụng đối với người sử dụng, nó sẽ không có giá trị trong việc trao đổi trên thị trường. Tuy nhiên, tính hữu dụng không phải là yếu tố chính trong việc xác định giá trị của hàng hóa theo quan điểm của Marx. Thay vào đó, giá trị của một hàng hóa được xác định bởi lượng lao động trừu tượng đã được sử dụng để sản xuất nó. Điều này có nghĩa là giá trị của một hàng hóa phụ thuộc vào mức độ khó khăn trong việc sản xuất nó, và không phụ thuộc vào tính hữu dụng của nó. Do đó, tính hữu dụng của hàng hóa vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá giá trị của hàng hóa, nhưng không phải là yếu tố quyết định.
  • Chi phí mức lao động: Giá trị của một hàng hóa được xác định bởi lượng lao động trừu tượng đã được sử dụng để sản xuất nó. Lao động trừu tượng là lượng lao động trí óc và thể chất mà người lao động cần phải đóng góp vào quá trình sản xuất hàng hóa, ngoài thời gian và năng lượng cần thiết để duy trì sức khỏe và sự tồn tại của bản thân. Điều này có nghĩa là giá trị của một hàng hóa phản ánh mức độ khó khăn trong việc sản xuất nó, được tính bằng đơn vị thời gian như giờ hoặc ngày. Vì vậy, giá trị của một hàng hóa không phải là giá thành của nó, mà là mức độ lao động trừu tượng cần thiết để sản xuất nó. Trong quá trình trao đổi, giá trị của một hàng hóa được thể hiện thông qua giá cả của nó, được đo bằng đơn vị tiền tệ. Tuy nhiên, giá cả có thể thay đổi trong quá trình trao đổi tùy thuộc vào sự cạnh tranh trên thị trường và các yếu tố khác như cung và cầu.
  • Độ khan hiếm: Độ khan hiếm của một hàng hóa là yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị của nó. Sự khan hiếm của một hàng hóa phản ánh mức độ hạn chế của các tài nguyên cần thiết để sản xuất nó và các yếu tố khác như sức cầu trên thị trường. Độ khan hiếm của một hàng hóa có thể tăng lên do nhiều yếu tố, bao gồm: Sự giảm cung cấp của hàng hóa do các tài nguyên cần thiết để sản xuất nó bị giới hạn hoặc do các vấn đề về sản xuất hoặc vận chuyển. Sự tăng cầu của hàng hóa khi nhu cầu của người tiêu dùng tăng lên hoặc khi giá cả của hàng hóa tăng, khuyến khích người bán hàng hóa tăng giá để tăng lợi nhuận. Do đó, sự hạn chế để đạt được độ khan hiếm của hàng hóa là các yếu tố tài nguyên, công nghệ, và mức độ cạnh tranh trên thị trường. Điều này có thể khiến việc sản xuất và tiêu thụ các hàng hóa bị giới hạn, dẫn đến sự khan hiếm và tăng giá của chúng.

Theo định nghĩa của Karl Marx, hàng hóa là sản phẩm của lao động, thông qua trao đổi, mua bán có thể thỏa mãn một số nhu cầu nhất định của con người. Hàng hóa có thể đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc nhu cầu sản xuất. Hàng hóa có thể tồn tại dưới dạng vật thể hoặc phi vật thể. Từ khái niệm này, ta có thể rút ra kết luận một đồ vật muốn trở thành hàng hóa cần phải thỏa mãn 3 yếu tố: hàng hóa là sản phẩm của lao động, hàng hóa có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi, mua bán

Theo Khoản 2 Điều 3 của Luật Thương mại 2005 phân hàng hoá thành 2 nhóm:

  • Nhóm thứ nhất là các loại động sản, cả động sản hình thành trong tương lai;
  • Nhóm thứ hai gồm những vật gắn liền với đất đai.

2. Các thuộc tính cơ bản của hàng hóa

Hàng hoá có hai thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng và giá trị. Giữa hai thuộc tính này có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, nếu thiếu một trong hai thuộc tính thì không phải là hàng hoá.

2.1. Giá trị sử dụng:

Giá trị sử dụng là khả năng của một hàng hóa để đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người. Đây là thuộc tính cơ bản nhất của hàng hóa và được coi là nguồn gốc của giá trị của nó. Một hàng hóa có giá trị sử dụng khi nó có khả năng thỏa mãn nhu cầu hoặc mong muốn của con người. Đây là một khái niệm quan trọng trong lý thuyết kinh tế chính trị và giúp giải thích sự phát triển của giá cả và giá trị hàng hóa.

Giá trị sử dụng của hàng hóa có những đặc trưng cơ bản:

  • Độ hữu ích: Giá trị sử dụng phải có khả năng đáp ứng nhu cầu và mong muốn của con người. Một hàng hóa không có khả năng đáp ứng nhu cầu của con người thì sẽ không có giá trị sử dụng.
  • Đa dạng: Giá trị sử dụng của hàng hóa phải đa dạng và phù hợp với nhu cầu và mong muốn của nhiều người khác nhau. Ví dụ, một chiếc ô tô có thể có giá trị sử dụng cho nhiều người, từ người dùng cá nhân đến doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa.
  • Khả năng thay thế: Giá trị sử dụng của hàng hóa phải có khả năng thay thế bởi các hàng hóa khác để đáp ứng nhu cầu của con người. Ví dụ, nếu giá trị sử dụng của một loại thuốc giảm, con người có thể thay thế nó bằng một loại thuốc khác có giá trị sử dụng tương tự.

Xem Thêm: Giá trị của hàng hóa là gì? Phân tích giá trị sử dụng, trao đổi và giá cả của hàng hóa?

2.2. Giá trị hàng hóa

Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Như vậy, một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi. Muốn hiểu được giá trị hàng hóa trước hết phải đi từ giá trị trao đổi.

Giá trị trao đổi:

Giá trị trao đổi của hàng hóa là mức độ mà một sản phẩm có thể được trao đổi với một số lượng khác của sản phẩm hoặc tiền tệ. Nó được xác định bởi lực cầu và cung trong thị trường, nghĩa là số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn mua và số lượng hàng hóa mà người sản xuất muốn bán. Giá trị trao đổi thường được biểu thị bằng giá cả của hàng hóa, ví dụ như giá của một chiếc xe hơi hoặc một bao gạo. Nếu giá của hàng hóa tăng, nó có thể chỉ ra rằng lực cầu vượt quá cung cầu và ngược lại. Trong hệ thống kinh tế thị trường, giá trị trao đổi của hàng hóa được quyết định bởi các yếu tố như sự cạnh tranh, sự khan hiếm của tài nguyên và các yếu tố khác ảnh hưởng đến lực cầu và cung. Nó là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quyết định giá cả của hàng hóa và đóng vai trò quan trọng trong các quyết định đầu tư và sản xuất của các doanh nghiệp.

Giá trị hàng hóa:

Bản chất giá trị của hàng hóa nằm trong chính hàng hóa đó. Theo lý thuyết kinh tế cổ điển, giá trị của hàng hóa là mức độ có thể sản xuất được từ một số lượng lao động nhất định. Điều này có nghĩa là giá trị của một sản phẩm phụ thuộc vào thời gian và sức lao động mà công nhân đã bỏ ra để sản xuất nó. Giá trị của hàng hóa được xác định bởi các yếu tố như nguồn cung và cầu, độ khan hiếm, độ hiệu quả trong sản xuất, và sự cạnh tranh trong thị trường. Giá trị của hàng hóa cũng phụ thuộc vào đặc tính và tính chất của nó. Ví dụ, một sản phẩm hiếm có hoặc độc đáo sẽ có giá trị cao hơn so với một sản phẩm phổ biến và dễ tìm thấy. Tuy nhiên, giá trị của hàng hóa không phải là một đơn vị tuyệt đối và có thể thay đổi theo thời gian và các yếu tố kinh tế khác. Vì vậy, giá trị của một hàng hóa chỉ có thể được xác định đối với một thời điểm cụ thể và trong một ngữ cảnh kinh tế nhất định.

3. Ví dụ cụ thể về hai thuộc tính của hàng hóa và liên hệ với sản phẩm sản xuất tại Việt Nam

3.1. Ví dụ về hai thuộc tính của hàng hóa

– Toyota và Mercedes: Đây là hai thương hiệu xe hơi nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, chúng khác nhau về mức độ sang trọng, giá cả, và mục tiêu khách hàng. Toyota sản xuất các loại xe hơi với giá cả phải chăng và chất lượng đáng tin cậy. Xe của Toyota thường được sử dụng để di chuyển hàng ngày hoặc cho gia đình sử dụng. Trong khi đó, Mercedes là một thương hiệu xe sang, với mức giá cao hơn so với các sản phẩm của Toyota. Mercedes sản xuất các loại xe hơi có nhiều tính năng cao cấp, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng sang trọng và muốn sở hữu một chiếc xe đẳng cấp.

– Coca-Cola và Pepsi: Đây là hai thương hiệu nước ngọt nổi tiếng trên toàn thế giới. Coca-Cola có thương hiệu mạnh hơn và là sản phẩm được ưa chuộng hơn trong thời gian dài. Pepsi có giá cả thấp hơn và được xem là một sản phẩm thay thế cho Coca-Cola. Tuy nhiên, Pepsi đã đưa ra các chiến lược quảng cáo và marketing để thu hút khách hàng và cạnh tranh với Coca-Cola, đặc biệt trong thị trường nước ngọt có ga. Các sản phẩm của cả hai thương hiệu đều có chất lượng tốt và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhưng thương hiệu của Coca-Cola đã giúp cho sản phẩm của họ trở thành một biểu tượng văn hóa và có thể bán với giá cao hơn.

3,2. Liên hệ với sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam: 

– Xe máy Honda và Yamaha: Đây là hai thương hiệu xe máy nổi tiếng tại Việt Nam. Honda có thương hiệu mạnh và được xem là sản phẩm cao cấp, với giá cả cao hơn so với các sản phẩm cùng loại từ các nhà sản xuất khác. Yamaha, trong khi đó, có chất lượng tốt và giá cả thấp hơn so với Honda. Do đó, đối với những người dùng muốn có một sản phẩm tốt với giá cả hợp lý, họ có thể lựa chọn Yamaha. Tuy nhiên, đối với những người muốn sở hữu một sản phẩm cao cấp, có thương hiệu mạnh và đáng tin cậy, họ có thể lựa chọn Honda.

– Bia Sài Gòn và Bia Hà Nội: Đây là hai thương hiệu bia phổ biến tại Việt Nam. Bia Sài Gòn có thương hiệu mạnh và được sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi Bia Hà Nội có thương hiệu nổi tiếng và được sản xuất tại thủ đô Hà Nội. Cả hai sản phẩm đều có chất lượng tốt và giá cả phải chăng, tuy nhiên, thương hiệu của Bia Hà Nội được đánh giá cao hơn cũng như được coi là một biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Do đó, Bia Hà Nội được ưa chuộng hơn trong các sự kiện và các buổi tiệc tại Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề ví dụ về hàng hóa và thuộc tính của hàng hóa. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button