Giáo dục

Tuyển tập đề thi vào 10 môn Toán những tỉnh mới nhất năm 2023

Đề thi vào 10 ngày nay nhận được rất nhiều sự quan tâm của những bạn học sinh. Đặc biệt là ở nhiều tỉnh thành khác nhau lại có những dạng đề khác nhau. Hãy cùng Trường Cao Đẳng Kiên Giang tìm hiểu với bài viết dưới đây.

1. Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Dương – mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện

TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Môn thi: Toán

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1 điểm)

Rút gọn biểu thức:  

Bài 2: (2 điểm)

1. Giải hệ phương trình: 

2. Giải phương trình: 

3. Giải phương trình: 

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số:  và 

1. Vẽ đồ thị của những hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ

2. Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số bằng phép tính

Bài 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) đường kính AB cố định. Trê tia đối diện của tia  AB lấy điểm C sao cho AC = R. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với CA. Lấy điểm M bất kỳ trên phố tròn (O) không trung với A, B. Tia BM cắt đường thẳng d tại P. Tia CM cắt đường trong (O) tại điểm thứ hai là N, tia PA cắt đường trong (O) tại điểm thứ hai là Q

1. Chứng minh tứ giác ACPM là tứ giác nội tiếp

2. Tính BM. BP theo R

3. Chứng minh hai đường thẳng PC và NQ song song

4. Chứng minh trọng tâm G của tam giác CMB luôn nằm trên một đường tròn cố định khi điểm M thay đổi trên phố tròn (O)

Bài 5: (2 điểm) Cho phương trình:  (m là thông số)

1. Chứng mình phương trình luôn có hau nghiệm phân biệt với mọi m

2. Tím những trị giá của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

3. Với trị giá nào của m thì biểu thức A = x12 + x22 đạt trị giá nhỏ nhất. Tìm trị giá đó.

 

2. Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên – mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện

TỈNH HƯNG YÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Môn thi: Toán

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Cho phương trình  (m là thông số)

1. Tìm m để phương trình có nghiệm x = 3. Tìm nghiệm còn lại

2. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn: x13 + x23 = 8

Câu 2: (1 điểm) Giải hệ phương trình: 

Câu 3: (2 điểm)

1. Giải hệ phương trình: 

2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12 m. nếu như tăng chiều dài thêm 12 m  và chiều rộng thêm 2 m thì diện tích mảnh vườn đó tăng gấp đôi. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh vườn đó

Câu 4: (2 điểm)

1. Rút gọn biểu thức: 

2. Tìm m để đường thẳng y = (m + 2)x + m song song với đường thẳng y = 3x – 2

3. Tìm hoành độ của điểm A trên parabol y = 2x2, biết A có tung độ y = 18

Câu 5: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R. Hạ những đường cao AH, BK của tam giác. những tia AH, BK tuần tự cắt (O) tại những điểm thứ hai là D và E

1. Chứng minh tứ giác ABHK nội tiếp một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó

2. Chứng mình rằng: HK // DE

3. Cho (O) và dây AB cố định, điểm C vận chuyển trên (O) sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Chứng minh rằng độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác CHK không đổi.

 

3. Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Đắk Lắk – mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện

TỈNH ĐẮK LẮK

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Môn thi: Toán

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Cho phương trình: x2 – 2 (m + 1)x + m2 + 3m + 2 = 0 (1) (m là thông số)

1. Tìm những trị giá của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

2. Tìm những trị giá của  để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn: x12 + x22 = 12

Câu 2: (3,5 điểm) Cho tam giác đều ABC có đường cao AH, lấy điểm M tuỳ ú thuộc đoạn HC (M không trùng với H, C). Hình chiếu vuông góc của M lên những cạnh AB, AC tuần tự là P và Q.

1. Chứng minh rằng APMQ là tứ giác nội tiếp và xác định tâm O của đường tròn ngoại tiếp tứ giác APMQ

2. Chứng minh rằng: BP . BA = BH . BM

3. Chứng minh rằng: OH vuông góc với BQ

4. Chứng minh rằng khi M thay đổi trên HC thì MP + MQ không đổi

Câu 3: (1,5 điểm) 

1. Giải phương trình: x2 – 3x + 2 = 0

2. Cho hệ phương trình: . Tìm a, b biết hệ có nghiệm x = 1, y = 2

Câu 4: (2 điểm)

1. Rút gọn biểu thức 

2. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A (0; 1) và song song với đường thẳng d : x + y = 10

Câu 5: (1 điểm) Tìm trị giá của biểu thức:  với x > 0

 

4. Đề thi vào 10 môn toán tỉnh Vĩnh Phúc – mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện 

TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Môn thi: Toán 

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (1,5 điểm) Để kỷ niẹm 131 năm ngày sinh nhật chưng, một đội người lao động được giao nhiệm vụ trồng 360 cây xanh ở khu đồi Đề Chung Sơn. tới khi làm việc có 4 người lao động được điều đi làm việc khác nên mỗi người lao động phải trồng thêm 3 cây nữa mới hết số cây phải trồng. Tính số người lao động của đội đó ?

Câu 2: (2,5 điểm)

1. Tính 

2. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức: 

3. Cho hàm số y = – 2x + 1 có đồ thị là (d) và hàm số bậc nhất

y = (m2 – 3m)x + m2 – 2m + 2 có đồ thị là (d’)

Tìm m để 2 đường thẳng (d) và (d’) song song với nhau

Câu 3: (3 điểm) Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M năm ngoài (O) kẻ 2 tiếp tuyến MC, MD và cắt tuyến MAB với đường tròn (A, B, C, D thuộc đường tròn và dây AB không đi qua O; A nằm giữa M và B), Gọi I là trung điểm của AB, H là giao điểm của MO và CD.

1. Chứng minh 5 điểm M, O, I, C, D cùng nằm trên một đường tròn

2. Gọi E là giao điểm của 2 đường thẳng CD và OI, S là giao điểm của MI và EH, K là giao điểm của 2 đường thẳng OS và ME. Chứng minh: MH . MO + EI . EO = ME2 

3. Kẻ dây BN song song với CD. Chứng minh ba điểm: A, H, N thẳng hàng

Câu 4: (2 điểm)

1. Giải phương trình: 2x2 – 3x + 1 = 0

2. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình x2 – 8x + 15 = 0 không giải phương trình, hãy tính trị giá biểu thức sau: 

Câu 5: (1 điểm) giải hệ phương trình sau: 

 

5. Đề thi vào 10 môn toán tỉnh Bắc Ninh – mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện

TỈNH BẮC NINH

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Môn thi: Toán

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Cho biểu thức  với a > 0, a  1

1. Rút gọn M

2. Tính trị giá của biểu thức M khi 

3. Tìm số tự nhiên a để 18M là số chính phương

Câu 2: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Kẻ hai tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn (O). Tiếp tuyến thứ ba tiếp xúc với nửa đường tròn (O) tại M cắt Ax, By tuần tự tại D và E

1. Chứng minh rằng tam giác DOE là tam giác vuông

2. Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn (O) để diện tích tam giác DOE đạt trị giá nhỏ nhất

Câu 3: (3 điểm)

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức  có nghĩa

2. Giải phương trình: x2 – 5x + 6 = 0

3. Giải hệ phương trình 

Câu 4: (1 điểm) Hai ô tô phát xuất cùng lúc đi từ A tới B. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tôt thứ hai 10 km/ h nên tới B sớm hơn ô tô thứ hau 1 giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời mỗi ô tô, biết A và B cách nhau 300 km

Câu 5: (1,5 điểm)

1. Giải phương trình: 

2. Cho tam giác ABC đều, điểm M nằm trong tam giác ABC sao cho. Tính số đo góc BMC.

 

6. Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Sơn La- mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện

TỈNH SƠN LA

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Môn thi: Toán

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2 điểm) Cho biểu thức 

1. Tìm x để biểu thức P có nghĩa. Rút gọn biểu thức P

2. Tính trị giá của P khi 

3. Chứng minh P< 1/3

Bài 2: (2 điểm) 

1. Giải hệ phương trình:             

2. Cho phương trình x2 + mx + n – 3 = 0 (m là thông số)

a. Cho n = 0. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi n

b. Tính m và n để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn 

Câu 3: (0,5 điểm) Cho a, b, c là những số dương. Chứng minh rằng 

Câu 4: (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Hai cái máy cày có năng suất khác nhau cùng làm việc trên một cánh động lúa. Hai máy cày đó cày được 1/6 cánh đồng trong 15 h. nếu như máy thứ nhất làm một mình trong 12 h, máy thứ hai làm một mình trong 20 giờ thì cả hai máy cày được 20 % cánh đồng. Hỏi nếu như mỗi máy làm việc riêng thì có thể cày xong cánh đồng trong bao lâu?

Câu 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AC, AD với xy tuần tự là M, N

1. Chứng minh tứ giác MCDN nội tiếp

2. Chứng minh AC . AM = AD . AN

3. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp MCDN và H là trung điểm của MN. Chứng minh tứ giác AOIH là hình bình hành

4. Khi đường kính CD quay xung quanh điểm O thì I vận chuyển trên phố nào?

 

7. Đề thu vào 10 môn toán tỉnh Thanh Hóa – mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện

TỈNH THANH HÓA

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

niên học: 2022 – 2023

Môn thi: Toán

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y = mx – 3 thông số m và Parabol (P): y = x2 

1. Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A (1; 0)

2. Tìm m để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ tuần tự là x1, x2 thỏa mãn 

Câu 2: (2 điểm)

1. Giải những phương trình:

a. x – 2 = 0

b. x2 – 6x + 5 = 0

2. Giải hệ phương trình 

Câu 3: (3 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Gọi C là trung điểm của OA , qua C kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt đường tròn đó tại hai điểm phân biệt M và N. Trên cung nhỏ BM lấy điểm K (K khác B và M), trên tia KN lấy điểm I sao cho KI = KM. Gọi H là giao điểm của AK và MN. Chứng minh rằng:

1. Tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp

2. AK . AH = R2

3. NI = BK

Câu 4: (2 điểm) Cho biểu thức : A =  

 với x > 0, x  1

1. Rút gọn A

2. Tính trị giá của biểu thức A khi x = 4 + 2

Câu 5: (1 điểm) Cho những số thực dương x, y, z thỏa mãn xyz = 1.

Tìm trị giá lớn nhất của biểu thức: Q = 

 

8. Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình – mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện

TỈNH NINH BÌNH

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

niên học: 2022 – 2023

Môn thi: Toán

Thời gian 120 không kể thời gian giao đề

Câu 1: (2 điểm) Cho phương trình: x2 – x – 3a – 1 = 0 (x là ẩn). Tìm a để phương trình nhận x = 1 là nghiệm

Câu 2: (4 điểm) Cho hàm số y = mx2

1. Xác định m, biết đồ thị của hàm số cắt đường thẳng y = – 3x + 2 tại điểm M có hoành độ bằng 2

2. Với m tìm được ở câu a. Chứng minh rằng lúc đó đồ thị hàm số và đường thẳng (d) có phương trình y = kx – 1 luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B với mọi trị giá của k

3. Gọi x1, x2 tương ứng là hoành độ của A và B, chứng minh   2

Câu 3: (1,5 điểm) Tìm a, b hữu tỷ để phương trình x2 + ax + b = 0 nhận x =  là nghiệm

Câu 4: Cho biểu thức: A = 

1. Rút gọn A nếu như x  3

2. Tính trị giá của A khi x = 

Câu 5: (1,5 điểm) Tìm x, y nguyên thỏa mãn phương trình x + x2 + x3 = 4y + y2 

Câu 6: Cho đường tròn (O; R), điểm M nằm ngoài đường tròn. Vẽ những tiếp MC, MD (C, D là những tiếp điểm) và cắt tuyến MAB đi qua tâm O của đường tròn (A ở giữa M và B)

1. Chứng minh MC2 = MA . MB

2. Gọi K là BD và tia CA. Chứng minh 4 điểm B, C, M, K nằm trên một đường thẳng tròn

3. Tính độ dài BK theo R khi góc CMD = 60 độ

 

9. Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Đà Nẵng – mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện

TỈNH ĐÀ NẴNG

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

niên học: 2022 – 2023

Môn thi: Toán

Thời gian: 120 phút không kể thời gian giao đề

Bài 1: (1,5 điểm)

1. Tính A = 

2. Rút gọn biểu thức B = 

Bài 2: (2 điểm) Cho hai hàm số y = x2 và y = mx + 4, với m là thông số

1. Khi m = 3, tìm tọa độ những giao điểm của hai đồ thị của hai hàm số trên

2. Chứng minh rằng với mọi trị giá của m, đồ thị của hai hàm số đã cho luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A(x1; y1) và A2 (x2; y2). Tìm tất cả những trị giá của m sao cho (y1)2+ (y2)2 = 72 

Bài 3: (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và C là một điểm trên nửa đường tròn (C khác A, B). Trên cung AC lấy D (D khác A và C). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên AB và E là giao điểm của BD và CH

1. Chứng minh ADEH là tứ giác nội tiếp

2. Chứng minh rằng  góc ACO = góc HCB . góc ACO = góc HCB và AB . AC = AC . AH + CB . CH

3. Trên đoạn OC lấy điểm M sao cho OM = CH. Chứng minh rằng khi C thay đổi trên nửa đường trong đã cho thì M chạy trên một đường tròn cố định

Bài 4: (2 điểm)

1. Giải hệ phương trình: 

2. Giải phương trình:  

Bài 5: Một đội xe cần vận chuyển 160 tấn gạo với khối lượng mỗi xe chở bằng nhau, Khi sắp khỏi hành thì được bổ sung thêm 4 xe nữa trên mỗi xe chở ít hơn dự kiến lúc đầu 2 tấn gạo (khối lượng mỗi xe chở vẫn bằng nhau). Hỏi đội xe ban đầu có bao nhiêu chiếc?

 

10. Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương- mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện 

TỈNH HẢI DƯƠNG

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

niên học 2022 – 2023

Môn thi: Toán

Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề

Câu 1: (2 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau: 

1. (2x – 1) (x + 2) = 0

2. 

Câu 2: (2 điểm)

1. Tháng đầu, hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai, do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mắc 10 % và tổ II vượt mức 12 % so với tháng đầu, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1000 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

2. Tìm m để phương trình x2 + 5x + 3m – 1  = 0 (x là ẩn, m là thông số) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x13 – x23 + 3x1x2 = 75

Câu 3: (1 điểm) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn x + y + z = 3. Tìm trị giá nhỏ nhất của biểu thức: Q = 

Câu 4: (2 điểm)

1. Cho hai đường thẳng (d): y = – x + m + 2 và (d’): y = (m2 -2)x + 3. Tìm m để (d) và (d’) song song với nhau

2. Rút gọn biểu thức P =  với x > 0, x  1, x  4

Câu 5: (3 điểm) Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến MA, và MB với đường trong (A, B là những tiếp điểm). Qua A, kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E (E khác A) đường thẳng ME cắt đường tròn tại F (F khác E), đường thẳng À cắt MO tại N, H là giao điểm của MO và AB.

1. Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn

2. Chứng minh: MN2 = NF . NA và MN = NH

3. Chứng minh: 

 

11. Đề thi vào 10 môn Toán thành phố Hà Nội – mới nhất 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

niên học 2022 – 2023

Môn thi: Toán

Thời gian: 120 phút không kể thời gian giao đề

Bài 1: (2,5 điểm)

1. Cho biểu thức A = . Tính trị giá của A khi x = 36

2. Rút gọn biểu thức: B = , với x  0, x  

 16

3. Với những của biểu thức A và B nói trên, hãy tìm những trị giá của x nguyên để trị giá của biểu thức B (A – 1) là số nguyên

Bài 2: (1,5 điểm)

1. Giải hệ phương trình: 

2. Cho phương trình: x2 – (4m – 1)x + 3m2 – 2m = 0 (ẩn x). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện: x12 + x22 = 7

Bài 3: (0,5 điểm) Với x, y là những số dương thỏa mãn điều kiện x  2y. Tìm trị giá nhỏ nhất của biểu thức: M = 

Bài 4: (2 điểm) giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Hai người cùng làm chung một công việc trong 12/5 giờ thì xong. nếu như mỗi người làm một mình thì người thứ nhất hoàn thành công việc trong ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu như làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc?

Bài 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M là một điểm bất kỳ trên cung nhỉ AC (M khác A, C); BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB

1. Chứng minh CBKH là tứ giác nội tiếp

2. Chứng minh góc ACM = góc ACK

3. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm E sao cho BE = AM. Chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông cân tại C

4. Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại điểm A, cho P là điểm nằm trên d sao cho hai điểm P, C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và . Chứng minh đường thẳng PB đi qua trung điểm của đoạn thẳng HK.

 

12. Một số lưu ý khi làm bài thi tuyển sinh vào 10 môn toán

Khi làm bài thi tuyển sinh vào 10 môn Toán cần lưu ý một số điều cụ thể: 

– Làm quen với đề thi: hãy đọc kỹ toàn bộ đè thi, làm quen với những dạng bài và phương pháp giải. nếu như gặp những dạng bài mới khó hiểu trong đề, hãy tĩnh tâm từng bước để tìm cách giải

– Chú ý đọc hiểu đề bài: trước khi giải bài toán, phải đọc và hiểu đề bài một cách thận trọng. nếu như không hiểu đề sẽ khó khắc phục vấn đề

– Phân bổ thời gian: hãy chia thời gian một cách hợp lý cho từng thắc mắc hoặc bài giải. nếu như một bài toàn quá khó hoặc giải quá laai, có thể tạm bỏ quan và chuyển sang bài khác. Đừng để một bài toán khó làm mất nhiều thời gian

– Sử dụng phương tiện hỗ trợ như máy tính cầm tay, thước, conmpa, .. nhưng hãy đọc thật kỹ đề bởi không phải bài nào cũng được sử dụng máy tính cầm tay

– Kiểm tra lại thật kỹ trước khi nộp bài để tránh sơ sót hoặc thiếu sót

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề bộ đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán những tỉnh mà Trường Cao Đẳng Kiên Giang cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề đề thi vào 10 môn Toán có đáp án 2022 – 2023 chọn lựa lọc của Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu cụ thể về trực tiếp địa chỉ email: tư vấn pháp luật qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button