Giáo dục

Phân biệt quản trị chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học

Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong trường tiểu học là hệ thống các quy định chung. Hãy cùng Trường Cao Đẳng Kiên Giang phân biệt quản trị chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học qua bài viết dưới đây.

1. Quản trị chất lượng là gì?

Quản trị chất lượng giống như chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng có những quan điểm khác nhau, vì nó phụ thuộc vào tài sản được quản lý và vị trí của đối tượng quản lý so với đối tượng vật chất. Mục tiêu chính của kiểm soát chất lượng sản phẩm là tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tuân thủ kế hoạch này trong quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm, chúng tôi đáp ứng thị trường với chi phí xã hội thấp nhất nhờ các hoạt động đảm bảo chất lượng trong các dự án thiết kế sản phẩm. Các mục tiêu có thể bao gồm các cách khác nhau để đạt được cùng một mục tiêu. Bạn cũng có thể học một số khái niệm theo cách này. Doanh nghiệp chỉ mới xuất hiện, nhưng kiểm soát chất lượng đã được hình thành và phát triển từ lâu. Trong những năm 1990, kiểm soát chất lượng vẫn chưa được công nhận hoặc chưa được giải quyết tích cực. Ngược lại, kiểm soát chất lượng là một hoạt động hành chính thuần túy của những người trực tiếp tham gia sản xuất. Vào những năm 1920, nhiệm vụ kiểm soát chất lượng dần dần được chuyển giao cho các cơ quan giám sát. Tại thời điểm này, hoạt động kiểm soát diễn ra phổ biến và rộng khắp. Từ những năm 1940, quản lý chất lượng đã phát triển thành quản lý chất lượng toàn diện. Một hệ thống kiểm soát chất lượng đã được giới thiệu vào năm 1957, tạo ra một bước tiến quan trọng trong kiểm soát chất lượng. Khi đó, công tác kiểm soát chất lượng được nhận thức đầy đủ và được tiến hành ở mọi khâu, mọi khâu, mọi mặt, mọi lĩnh vực và trong toàn Công ty. Vào những năm 1960, quản lý chất lượng toàn diện đã trở thành cam kết tổng thể về chất lượng. Thế giới đã trở nên phẳng, các công ty đã trở nên toàn cầu hóa và quốc tế hóa, và việc kiểm soát chất lượng toàn diện đã chuyển thành cải tiến chất lượng toàn công ty. Sự phát triển của khái niệm, sự phát triển của nhận thức về kiểm soát chất lượng đã mang lại một sự thay đổi cơ bản trong kiểm soát chất lượng. Quan điểm hiện đại mới về kiểm soát chất lượng về cơ bản là khác nhau về đặc điểm, loại hình, phạm vi và thủ tục.

 

2. Quản lý chất lượng là gì?

Quản lý chất lượng được hiểu là các hoạt động phối hợp nhằm định hướng và gắn kết một tổ chức hướng tới chất lượng. Quản lý và kiểm soát chất lượng thường bao gồm chính sách và mục tiêu chất lượng, lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. Ngày nay, kiểm soát chất lượng không chỉ được áp dụng cho sản xuất mà còn cho tất cả các ngành, mọi loại tổ chức, lớn và nhỏ, có tiếp thị hay không, quốc tế hay không. Quản lý Chất lượng tuân theo triết lý ‘làm đúng’, ‘làm đúng’, và ‘làm đúng ngay lần đầu tiên’, ‘mọi lúc’ để đảm bảo rằng một tổ chức làm đúng và những gì quan trọng. Quản lý chất lượng không chỉ áp dụng cho các ngành sản xuất mà còn áp dụng cho tất cả các loại công ty, lớn và nhỏ, cho dù họ có hoạt động trên thị trường quốc tế hay không. Kiểm soát chất lượng đảm bảo rằng các công ty đang làm những gì đúng và quan trọng. Để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, các công ty cần học và áp dụng các khái niệm kiểm soát chất lượng hiệu quả. Quản lý chất lượng đề cập đến các hoạt động phối hợp hướng dẫn và kiểm soát một tổ chức liên quan đến chất lượng. Quản lý và kiểm soát chất lượng nói chung bao gồm chính sách, mục đích, lập kế hoạch, kiểm soát, đảm bảo và cải tiến chất lượng.

 

3. Phân biệt quản trị chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học

3.1. Về mục đích

  • Quản lý chất lượng: Tập trung duy trì và củng cố các hoạt động nhằm đạt mục tiêu chất lượng đã xác định (tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền quy hoạch xây dựng và phát triển các trường tiểu học đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo giai đoạn)
  • Quản trị chất lượng: Tìm ra phương thức hoạt động thích hợp để đạt được chất lượng giáo dục tốt nhất (tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài nhà trường cảm hóa về quản lý chất lượng giáo dục nói chung và kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học nói riêng)

 

3.2. Về nội dung

  • Quản lý chất lượng: Xây dựng và thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua các chức năng quản lý (Đảm bảo với người học và các bên liên quan rằng, một trường tiểu học đã đạt hay vượt những chuẩn mực nhất định về chất lượng)
  • Quản trị chất lượng: Xây dựng và vận hành cơ chế đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường (Hỗ trợ trường tiểu học liên tục cải tiến chất lượng giáo dục)

 

3.3. Về phương thức

  • Quản lý chất lượng: Sử dụng các biện pháp kiểm soát hành chính và giám sát nội bộ để đảm bảo chất lượng (kiểm định chất lượng giáo dục giúp các trường tiểu học có cơ hội xem xét tất cả các hoạt động của mình một cách kịp thời, một phương tiện có hệ thống để điều chỉnh các hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục là một tuyên bố chắc chắn với các bên liên quan về tình trạng chất lượng của các trường tiểu học)
  • Quản trị chất lượng: lôi cuốn, thu hút mọi người trong nhà trường tham gia vào quá trình đảm bảo và nâng cao chất lượng (Xác định chất lượng giáo dục tạo tiền đề cho việc xây dựng văn hóa chất lượng trong trường Tiểu học)

 

3.4. Về chủ thể

  • Quản lý chất lượng: Cán bộ quản lý (Tổ chức tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài; đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục: Tổ chức tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài. Việc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục là thể hiện tập trung và đầy đủ nhất vai trò, trách nhiệm của trường tiểu học trong công tác kiểm định chất lượng. Trước hết, trường tiểu học cần tiến hành tự đánh giá đúng đắn để thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình so với các chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời những yếu kém về tiêu chuẩn/tiêu chuẩn ở cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục mà các trường đăng ký đánh giá ngoài. Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài trường tiểu học phải được lập đầy đủ theo quy định. Căn cứ vào kết quả đánh giá ngoài, các cơ quan có thẩm quyền làm hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt kiểm định chất lượng dạy học) 
  • Quản trị chất lượng: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường (Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học sau tự đánh giá, đánh giá ngoài và chỉ đạo của cơ quan quản lý: Bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả đánh giá ngoài; thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng trong báo cáo tự đánh giá, kiến ​​nghị của đoàn đánh giá ngoài, chỉ đạo của cơ quan quản lý. Hàng năm báo cáo trực tiếp kết quả cải tiến chất lượng với cơ quan quản lý giáo dục để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Mục đích quan trọng nhất của kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học là nâng cao chất lượng giáo dục và duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Để nâng cao chất lượng giáo dục, các trường tiểu học cần xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục và tổ chức thực hiện. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục phải dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài về chất lượng giáo dục tiểu học. Đặc biệt lưu ý những hạn chế, yếu kém của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục thể hiện qua tự đánh giá và đánh giá ngoài về chất lượng giáo dục tiểu học. Cùng với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các chuẩn, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục này và các chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục khác, bất kỳ phương án nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học cũng cần xác định rõ các chuẩn, chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục có thể thu được)

Như vậy, hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong đòi hỏi trường tiểu học phải xây dựng được các quy định về đảm bảo chất lượng như: chính sách đảm bảo chất lượng, mục tiêu đảm bảo chất lượng, lĩnh vực nội dung và công cụ đảm bảo chất lượng. Từ đó cho thấy khái niệm quản trị chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học có sự khác biệt nhất định, sự khác biệt này thể hiện rõ nhất ở nội dung và phương thức quản trị giáo dục và quản lý giáo dục.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button