Giáo dục

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930

Phong trào cách mạng 1930- 1931 được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nội dung nào phản ánh đúng ý nghĩa của phòng trào cách mạng 11930- 1931.

1. Phong trào cách mạng 1930- 1931

Từ tháng 2 đến tháng 4 – 1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Mục tiêu đấu tranh là đòi cải thiện đời sống : công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm ; nông dân đòi giảm sưu, giảm thuế …; bên cạnh đó, cũng xuất hiện những khẩu hiệu chính trị như “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc ! Đả đảo phong kiến !”, “Thả tù chính trị” .

Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5, cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh, đây là bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần đầu tiên công nhân VN biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước, thể hiện tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới

Trong Tháng 5, 6, 7, 8, liên tiếp nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác trên phạm vi cả nước.

Sáng tháng 9 – 1930, phong trào đấu tranh dâng cao, nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nông dân (có vũ trang tự vệ) với hàng nghìn người tham gia kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm sưu, giảm thuế. Các cuộc đấu tranh này được công nhân ở Vinh – Bến Thuỷ hưởng ứng. Cụ thể vào 12/ 9/1930 biểu tình của 8000 nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An), với khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”. Đến gần Vinh, con số lên tới 3 vạn người, xếp hàng dài 4 km. Pháp đàn áp dã man: cho máy bay ném bom làm chết 217 người, bị thương 126 người.

Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã. Nhiều lí trưởng, chánh tổng bỏ trốn. Trong tình hình đó, nhiều cấp uỷ Đảng ở thôn, xã đã lãnh đạo nhân dân đứng lên tự quản lí đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là “Xô viết”.

2. Xô viết Ngệ – Tỉnh đỉnh cao phong trào cách mạng 1930- 1931

Tại Nghệ An, Xô viết ra đời từ tháng 9 – 1930 ở các xã thuộc huyện Thanh Chương, Nam Đàn, một phần huyện Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Diển Châu, ở Hà Tĩnh, Xô viết hình thành ở các xã thuộc huyện Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khc vào cuối năm 1930 – đầu năm 1931. Các xô viết đã thực hiện quyền làm chủ của quấn chúng, điều hành mọi mặt đời sống xã hội.

Về chính trị, quần chúng được tự do tham gia hoạt động trong các đoàn thể cách mạng, tự do hội họp. Các đội tự vệ đỏ và toà án nhân dân được thành lập.

Vê kinh tế, thi hành các biện pháp như : chia ruộng đất công cho dân cày nghèo ; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối ; xoá nợ cho người nghèo ; tu sửa cầu cống, đường giao thông ; lập các tổ chức để nông dân giúp đỡ nhau sản xuất.

Về vân hoá – xã hội, chính quyền cách mạng mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho các tầng lớp nhân dán ; các tệ nạn xã hội như mê tín, dị đoan, tệ rượu chè, cờ bạc,… bị xoá bỏ. Trật tự trị an được giữ vững ; tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau được xây dựng.

Từ tháng 9 trở đi, sau hai cuộc biểu tình lớn của nông dân hai huyện Nam Đàn, Thanh Chương, cao trào cách mạng ở Nghệ – Tĩnh chuyển biến vượt ra ngoài dự kiến của các cấp bộ Đảng. Bằng những cuộc biểu tình có vũ khí thô sơ và có các đội tự vệ đỏ hỗ trợ, nông dân các huyện Nam Đàn, Thanh Chương và nhiều huyện trong hai tỉnh dồn dập tấn công vào chính quyền thực dân, phong kiến từ huyện đến xã, trước bão táp cách mạng của quần chúng hệ thống chính quyền của thực dân, phong kiến ở Nghệ – Tĩnh bị rối loạn.

Trong vòng 6 tháng cuối năm 1930, Khâm sứ Trung Kỳ và tiều đình Huế đã phải thay tới ba tổng đốc ở Nghệ An và hai tuần vũ ở Hà Tĩnh. Bộ máy chính quyền cơ sở hết sức rối ren. Tại Thanh Chương, tri huyện, nha lại không dám trở lại làm việc. Chính quyền huyện Nam Đàn bị tê liệt. Tri huyện Nghi Lộc và đội lệ Hưng Nguyên bị giết. Tri huyện và nha lại các huyện khác mất tinh thần. Binh lính các đồn không dám hoạt động, một số ngả theo cách mạng. Chính quyền địch ở nhiều làng đã bị tê liệt hoặc tan rã.

Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931. Tuy chỉ tồn tại được 4-5 tháng, nhưng đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân trong cả nước. Trước tác động của phong trào, thực dân Pháp tập trung lực lượng tiến hành khủng bố dã man. Chúng điều động binh lính dóng nhiều đồn bốt ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng với việc cho binh lính đi càn quét, bắn giết dân chúng, đốt phá, triệt hạ làng mạc, chúng còn dùng nhiều thủ doạn chia rẽ, dụ dỗ, mua chuộc. Vì vậy, nhiều cơ quan lãnh dạo của Đảng, cơ sở quần chúng bị phá vỡ, nhiều cán bộ, đảng viên, những người yêu nước bị bắt, tù đày hoặc bị sát hại.

Cuối năm 1930, cuộc đấu tranh giữa ta và địch vẫn diễn ra gay go ác liệt. Trong những tháng đầu năm 1931, phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn và tổn thất nặng vì nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng ở Nghệ – Tĩnh bị địch bắt. Phong trào đấu tranh của quần chúng dần dần lắng xuống; các Xôviết lần lượt bị giải tán trong tháng 6-1931. Cuối năm 1931, một số cuộc mít tinh và biểu tình nhỏ của quần chúng còn nổ ra ở một số xã; việc rải truyền đơn và treo cờ đỏ còn kéo dài đến năm 1932. Một số cán bộ và đảng viên còn lại vẫn kiên trì hoạt động gây nhân mối trong quần chúng.

3. Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử

Bài học kinh nghiệm:

– Bài học về công tác tư tưởng: Đảng đã giáo dục tập hợp được một lực lượng cách mạng đông đảo của quần chúng, nhất là quần chúng công nông đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.

– Bài học về xây dựng liên minh công nông: Qua phong trào khối liên minh công nông được hình thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nông đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác.

– Bài học về phương pháp giành chính quyền và giữ chính quyền bằng bạo lực cách mạng.

– Bài học về xây dựng chính quyền nhân dân, một hình thức chính quyền kiểu mới.

– Bài học về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Ý nghĩa lịch sử: 

– Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

– Khối liên minh công – nông hình thành.

– Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

– Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

4. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử phong trào cách mạng1930- 1931. 

A. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân

B. Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn

C. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn

D. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do

Đáp án: D

Nội dung phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 -1931 ở Việt Nam là mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc kỉ nguyên độc lập, tự do, đây là ý nghĩa của thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945.

5. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931 

A. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân

B. Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn

C. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn

D. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do

Đáp án D.Phong trào cách mạng 1930 -1931 ở Việt Nam đã mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do là nói về Cách mạng tháng Tám thành công.

Trên đây là toàn bộ những nội dung thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến phong trào cách mạng 1930- 1931, mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về phòng trào cách mạng 1930- 1931. Nếu có phản ánh về bài viết của chúng tôi các bạn có thể gọi về tổng đài19006162 để góp ý. 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button