Giáo dục

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh (Có đáp án)

Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng, kim chỉ nam dẫn đường cho Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, môn học này không phải ai cũng dễ học, dễ nhớ. Sau đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh mà Trường Cao Đẳng Kiên Giang cung cấp tới quý khách hàng. Hãy cùng theo dõi cùng Trường Cao Đẳng Kiên Giang nhé

 

1. Một vài nét về tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời cho mọi thế hệ người dân Việt Nam về phẩm chất đạo đức. Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đọa đức của nhân loai, cả phương Đông và phương Tây mà người tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang

Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đạo đức cách mạng giúp con người vững vàng trong mọi thử thách

 

2. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh – có đáp án

Câu 1: Thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?

A. Là tư tưởng của một cá nhân

B. Là tư tưởng của lãnh tụ

C. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc

D. Là tất cả những vấn đề trên

Câu 2: Tìm đáp án sai

Khái niệm ” Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hội IX nêu lên bao gồm

A. Bản chất cách mạng, khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh

B. Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh

C. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh

D. Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 3: Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. 4 nguyên tắc

B. 5 nguyên tắc

C. 6 nguyên tắc

D. 7 nguyên tắc

Câu 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng cộng Sản Việt Nam?

A. Là một bộ phận tỏng hệ thống tư tưởng của Đảng

B. Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng

C. Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng

D. Là bộ phận nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng

Câu 5: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. 4 nhiệm vụ

B. 5 nhiệm vụ

C. 6 nhiệm vu

D. 7 nhiệm vụ

 Câu 6: Đối tượng của bộ mô Tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Quá trình sản sinh tư tưởng

B. Quá trình hiện thực hoá tư tưởng

C. Quá trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng

D. Quá trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 7: Thời kỳ Bác Hồ xác định con đường cứu nước được tính từ?

A. Trước năm 1911

B. Từ 1911 – 1920

C. Từ 1911 – 1930

D. Từ 1920 – 1941

Câu 8: Ai là người thầy đầu tiên của Nguyễn Tất Thành hiểu theo nghĩa cao quý nhất của từ này?

A. Phan Bội Châu

B. Vương Thúc Quý

C. Nguyễn Sinh Sắc

D. Lê Văn Mến

Câu 9: Tư tưởng nào của cụ Nguyễn Sinh Sắc có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân của Hồ Chí Minh?

A. Thương yêu người nghèo

B. Lòng yêu nước

C. Lòng căm thù bọn xâm lược

D. Tư tưởng “thâm dân”

Câu 10: Trong những tiền đề lý luận hình thành Tư  tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Tinh hoa văn hoá dân tộc

B. Tinh hoa văn hoá nhân loại

C. Chủ nghĩa Mác – Lênin

D. Tất cả các tiền đề trên

Câu 11: Trong nhũng cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở nào quan trọng nhất?

A. Cơ sở khách quan

B. Cơ sở chủ quan

C. Cơ sở nào cũng quan trọng

D. Không cơ sở nào xác định đuọc

Câu 12: Vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên?

A. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác

B. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị

C. Nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về Bác kính yêu

D. Bồ dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường

Câu 13: Ngày tháng năm nào, Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước?

A. 6/5/1911

B. 5/6/1911

C. 15/6/1911

D. 25/6/1911

Câu 14: “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai?

A. Nguyễn Trường Tộ

B. Bùi Viện

C. Phan Bội Châu

D. Nguyễn Ánh

Câu 15: Ai gợi ý cho Nguyễn Tất Thành về phương hướng tìm đường cứu nước qua câu nói su đây: “muốn đánh Pháp phải hiểu Pháp, muốn hiểu Pháp, phải học tiếng Pháp”?

A. Nguyễn Sinh Sắc

B. Phan Bội Châu

C. Hoàng Thông

D. Nguyễn Quý Song

Câu 16: “Ý Pháp cầu tiến bộ” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai?

A. Phái chủ hoà trong triều đình nhà Nguyễn

B. Phan Văn Trường

C. Phan Chu Trinh

D. Nguyễn Thế Truyền

Câu 17: Lý do chính của việc Nguyễn Ái Quốc đến Pháp?

A. Để học nghề

B. Để tìm hiểu văn minh Pháp

C. Để vận động nhân dân Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam

D. Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam là ở tại “chính quốc”.

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc sang Mỹ nhằm mục đích gì?

A. Để tham quan

B. Để học nghề

C. Để nghiên cứu tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ

D. Để nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Mỹ

Câu 19: Nguyễn Ái Quốc đến nước Anh nhằm mục đích gì?

A. Nghiên cứu luật pháp của nước Anh

B. Nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Anh

C. Để học nghề

D. Để học tiếng Anh

Câu 20: “Luận cương của Lênin làm tôi rất phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên, Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đồng đảo: Hỡi đồng bài bị đày đọa đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Câu trên được trích dẫn từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

A. Đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

B. Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Lênin

C. Lênin vĩ đại

D. Cách mạng tháng Mười và con đường giải phóng thuộc địa

Câu 21: Thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản về cách mạng Việt Nam được tính từ:

A. Năm 1921 đến năm 1930

B. Năm 1931 đến năm 1945

C. Năm 1945 đến năm 1954

D. Năm 1954 đến năm 1969

Câu 22: Từ năm 1924 – 1927 Bác Hồ hoạt động ở đâu?

A. Ở Pháp

B. Ở Nga

C. Ở Trung Quốc

D, Ở Việt Nam

Câu 23: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Bác Hồ được viết năm nào?

A. Năm 1925

B. Năm 1927

C. Năn 1928

D. Năm 1929

Câu 24: “Cưỡng lĩnh đầu tiên của Đảng” do Bác Hồ khởi thảo vào năm nào?

A. Năm 1929

B. Năm 1930

C. Năm 1931

D. Năm 1932

 Câu 25: Các tác phẩm Nguyễn Ái Quốc viết từ năm 1920 – 1930 có mấy nội dung?

A. 5 nội dung

B. 6 nội dung

C. 7 nội dung

D. 8 nội dung

Câu 26: Thử thách mà Hồ Chí Minh phải vượt qua trong giai đoạn  1930 – 1945 là thử thách gì?

A. Bị đế quốc cầm tù

B. Đời sống khổ cực của người cách mạng trong điều kiện hoạt động bí mật

C. Quan điểm tả khuynh của Quốc tế Cộng sản thời kỳ đó

D. Bị bệnh hiểm nghèo

Câu 27: Sự phát triển của tình hình sau vụ án chính cương sách lực vắn tắt đã chứng tỏ ai đúng, ai sai lầm?

A. Những người có quan điểm tả khuynh trong quốc tế cộng sản và trong ban chấp hành lâm thời Đảng cộng sản Đông Dương đúng

B. Những người theo quan điểm tả khuynh sai lầm

C. Hồ Chí Minh đúng

D. Hồ Chí Minh sai

Câu 28: Năm nào Đảng ta trở lại với tư tưởng của Hồ Chí Minh trong chính cương sách lược vắn tắt?

A. Năm 1935

B. Năm 1936

C. Năm 1939

D. Năm 1941

Câu 29: Hội nghị lần thứ mấy của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đánh dấu thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Hội nghị lần thứ Sáu

B. Hội nghị lần thứ Bảy

C. Hội nghị lần thứ Tám

D. Hội nghị lần thứ Chín

Câu 30: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sông, quyền sung sướng và quyền tự do. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

A. Bản án chế độ thực dân pháp

B. Chính cương sách lược vắn tắt

C. Tuyên ngôn độc lập

D. Đường cách mệnh

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án mà Trường Cao Đẳng Kiên Giang cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì và nội dung cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hôc trợ tốt nhất từ Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button