Giáo dục

Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc không chỉ là trách nhiệm của Đảng và nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Bài viết sau sẽ cung cấp đến bạn đọc những bài mẫu liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

1. Vị trí và vai trò của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc là một yếu tố quan trọng và cần thiết để đạt được thành công trong cách mạng. Đó là tư tưởng cơ bản và đồng nhất được quán triệt trong tiến trình cách mạng của nước ta, và là chiến lược để tập hợp mọi lực lượng nhằm tạo thành sức mạnh to lớn trong cuộc đấu tranh cách mạng. Đại đoàn kết dân tộc là tiềm năng số một trong mọi cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Hồ Chí Minh như một sợi chủ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng của nước ta. Bác đã hiểu rõ rằng để đạt được độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cần phải có sự đoàn kết của toàn dân. Đó là lý do tại sao Bác luôn lấy tư tưởng đại đoàn kết dân tộc làm trọng tâm cho sự phát triển của cách mạng. Hồ Chí Minh đã khuyến khích mọi người đoàn kết với nhau, vượt qua những khác biệt về tôn giáo, dân tộc và địa vị xã hội. Bác cho rằng, chỉ có khi toàn dân đoàn kết, tất cả những gì mà họ muốn đạt được mới có thể trở thành hiện thực. Đồng thời, Bác cũng nhấn mạnh rằng tinh thần đại đoàn kết dân tộc cần phải được giữ gìn và tăng cường một cách liên tục, bởi nó là nền tảng của sự phát triển của đất nước. Với tư tưởng của Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là một giá trị vô cùng quý giá, cần phải được bảo vệ và phát triển. Để làm được điều này, mỗi người dân cần phải nhận thức rõ về tầm quan trọng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc và hành động thích hợp để duy trì tinh thần đoàn kết toàn dân tộc xuyên suốt các thế hệ.

 

2. Trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

2.1. Phương hướng phát triển bản thân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tôi tự nhủ bản thân mình nên tuân thủ các phương hướng sau đây:

– Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Tôi cần gương mẫu trong việc rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được giao phó bởi Đảng và chính quyền. Đồng thời tôi phải sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hòa nhã thân ái với mọi người, và hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tôi cũng sẽ tự rèn luyện và trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống và tác phong của một người Đảng viên.

– Ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc nghề nghiệp: Tôi sẽ tham gia hoạt động chuyên môn của nhà trường cũng như của ngành. Tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và luôn giữ một tinh thần tận tâm, trách nhiệm với công việc của mình.

– Cập nhật thông tin và học hỏi từ những tấm gương đạo đức tốt: Tôi sẽ luôn cập nhật thông tin từ các phương tiện đại chúng và tìm kiếm những tấm gương đạo đức tốt để học hỏi.

– Thẳng thắn, trung thực và chân thành: Tôi sẽ bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt. Tôi sẽ không chạy theo chủ nghĩa thành tích và sẽ không bao che, giấu khuyết điểm. Tôi sẽ luôn thật thà và khiêm tốn.

– Giữ gìn đoàn kết cơ quan đơn vị và nêu gương trước đảng viên quần chúng: Tôi sẽ luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết cơ quan đơn vị và nêu gương trước đảng viên quần chúng. Tôi sẽ nêu cao ý thức trách nhiệm công việc và luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống và xây dựng gia đình văn hoá.

– Tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tự phê bình và phê bình là một trong những yếu tố cốt lõi của việc phát triển bản thân và xây dựng một cộng đồng văn minh, đó là cách để chúng ta tự đánh giá và khắc phục những sai lầm, những hạn chế của bản thân mình, từ đó hoàn thiện mình hơn. Đồng thời, phê bình cũng là cách để chúng ta giám sát và hỗ trợ nhau để cùng phát triển và xây dựng một môi trường sống lành mạnh, văn minh.

 

2.2. Những mặt còn tồn tại, hạn chế

Bản thân tôi nhận ra rằng, dù có những ưu điểm nhất định, nhưng mình cũng không thể tránh khỏi những nhược điểm. Đôi khi, tôi vẫn còn chưa thật sự khoa học và hệ thống trong công việc của mình. Tinh thần làm việc cũng còn chưa đầy đủ, chưa sâu sát và tỉ mỉ. Tôi cũng thừa nhận rằng, đôi khi trong quá trình làm việc, tôi còn chưa lắng nghe ý kiến và góp ý từ đồng nghiệp một cách cẩn thận. Trong công tác chuyên môn, tôi nhận ra mình vẫn còn cảm thấy khó khăn khi phê bình đồng nghiệp một cách khéo léo. Đôi lúc, sự phê bình của tôi trở nên quá nóng nảy và gay gắt, khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn và không có lợi cho sự phát triển chung. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng để khắc phục những điểm yếu của bản thân và hoàn thiện kỹ năng của mình. Tôi luôn cố gắng học hỏi, tìm hiểu các phương pháp và kỹ năng mới để giải quyết các vấn đề và làm việc hiệu quả hơn. Đồng thời, tôi cũng cố gắng trau dồi tinh thần làm việc, đưa ra các phương án làm việc cẩn thận và thận trọng hơn để công việc đạt được kết quả tốt nhất và khắc phục những khuyết điểm bản thân.

 

2.3. Phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh

Tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc và giữ vững những kết quả đã đạt được. Tôi luôn cố gắng là một người gương mẫu xứng đáng với niềm tin của mọi người. Để trở thành một gương mẫu đúng nghĩa, tôi luôn tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao, phải luôn nêu gương về mặt đạo đức và giữ vững lập trường của mình. Tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu xuyên tạc về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời, tôi không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới và áp dụng triệt để và linh hoạt các nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng. Tôi cũng đẩy mạnh công tác tự học và tự bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của bản thân. Luôn nêu gương trước đồng nghiệp và học sinh, tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến quần chúng nhân dân. Tôi cũng chống lại các biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức và luôn tu dưỡng đạo đức phẩm chất nhà giáo, không ngừng tự học suốt đời. Tôi hy vọng sẽ trở thành một người có ích cho xã hội và đất nước. 

 

3. Liên hệ bản thân về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc

Trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam là rất quan trọng. Mỗi người dân Việt Nam cần phải hiểu rõ rằng việc thực hiện đại đoàn kết dân tộc là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân và của mỗi cá nhân. Để thực hiện trách nhiệm này, mỗi cá nhân cần phải có những ý thức đúng đắn về vai trò của mình đối với đại đoàn kết dân tộc. Mỗi cá nhân cần phải phấn đấu, tu dưỡng đạo đức và lối sống của bản thân theo gương của quản trị Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi cá nhân cần luôn nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng và kiến thức để hoàn toàn có thể thích ứng với điều kiện kèm theo xã hội mới. Ngoài ra, mỗi cá nhân cần phải thực hiện tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước đến quần chúng nhân dân. Cần phải có tư tưởng chính trị vững vàng, xác lập phấn đấu vì một tiềm năng chung là hiệu suất cao việc làm, không gây mất đoàn kết trong nội bộ. Để đạt được mục tiêu đại đoàn kết dân tộc, mỗi cá nhân cũng cần tương trợ, giúp sức lẫn nhau để cùng văn minh, đoàn kết nhưng không có nghĩa là bao che cho khuyết điểm của chiến sỹ đồng nghiệp mà mỗi cá thể cần nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình. Cuối cùng, mỗi cá nhân cần dám nhận những thiếu sót, những khuyết điểm của bản thân, của đồng nghiệp và thẳng thắn góp ý để cùng xây dựng cùng chia sẻ những cái hay cái tốt và loại bỏ dần những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại. Nếu mỗi cá nhân có thể tu dưỡng và phát triển bản thân theo chiều hướng tích cực này thì có nghĩa là họ đã ý thức được trách nhiệm của bản thân trong vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên đây là bài thu hoạch liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button