Giáo dục

Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam

Dưới đây là nội dung mà đơn vị Trường Cao Đẳng Kiên Giang muốn gửi tới quý khách hàng liên quan tới hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của hội nghị thành lập đảng cộng sản Việt Nam qua bài viết sau đây:

1. Thông tin cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam

Theo Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và là chính đảng duy nhất được hoạt động trong nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho giai cấp người lao động, nhân dân lao động và dân tộc, và lấy Chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nguồn cảm hứng và định hướng cho mọi hoạt động. Cơ quan cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu toàn quốc, nơi mà Ban Chấp hành Trung ương được bầu ra. Trong quá trình giữa những kỳ Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan quyết định cao nhất của Đảng, có trách nhiệm đưa ra những quyết định quan trọng về chính sách và chiến lược của Đảng. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Một thành viên của Bộ Chính trị sẽ được bầu làm Tổng Bí thư, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013, cụ thể là Điều 4, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp người lao động Việt Nam, đại diện trung thành cho quyền lợi của giai cấp người lao động, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Marx – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có tác động đáng kể tới sự phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của quốc gia này. những đảng viên là những người giữ những vị trí quan trọng trong những cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

2. Hoàn cảnh của hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Hoàn cảnh của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vào năm 1930 có những đặc điểm đáng chú ý. Đó là thời kỳ Việt Nam đang chịu sự thống trị của thuộc địa Pháp, với những bất công xã hội, áp bức đối với giai cấp người lao động và nhân dân lao động. Đồng thời, những phong trào đấu tranh trong nước đã nổi lên mạnh mẽ, tạo nên một đà cách mệnh khắp nơi. Trước đó, có ba tổ chức cộng sản hoạt động độc lập là Cộng sản Việt Nam, Việt Nam cách mệnh Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng. Tuy nhiên, sự phân chia và cạnh tranh giữa ba tổ chức này gây mất đồng lòng và tăng khó khăn trong việc đấu tranh chống lại chế độ thuộc địa. Với ý thức về sự cần thiết của sự thống nhất và kết đoàn, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc (tức Hồ Chí Minh) tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 3 tới ngày 7 tháng 2 năm 1930. Tại hội nghị này, ba tổ chức cộng sản đã thống nhất thành một đảng duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu chính là giành độc lập, tự do và chủ quyền cho dân tộc Việt Nam.

Hội nghị thành lập Đảng đã định hình những nguyên tắc lý luận và chiến lược cách mệnh của Đảng, đặt chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý thuyết và đường lối cho mọi hoạt động của Đảng. Từ hội nghị thành lập này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một tổ chức lãnh đạo cách mệnh kết đoàn, đồng thời định hình vai trò quan trọng của Đảng trong cuộc chiến giành độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh trên, những phong trào đấu tranh trong nước như phong trào người lao động, phong trào nông dân và phong trào bãi khóa của học sinh, sinh viên đã diễn ra mạnh mẽ, tạo nên một làn sóng cách mệnh lan rộng khắp nơi. Tuy nhiên, ba tổ chức cộng sản tồn tại và hoạt động riêng rẽ, đấu tranh tranh giành tác động với nhau, gây ra sự phân chia và mất đồng lòng trong cuộc chiến cách mệnh. Vì vậy, tình hình này đặt ra một yêu cầu cấp bách là cần có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước để lãnh đạo cuộc cách mệnh ở Việt Nam. Đáp ứng yêu cầu đó, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản đã diễn ra tại Hương Cảng (Trung Quốc) từ ngày 3 tới ngày 7 tháng 2 năm 1930.

3. Nội dung của hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) diễn ra từ ngày 3 tới ngày 7 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc, với sự tham gia của những đại diện từ ba tổ chức cộng sản là Cộng sản Việt Nam, Việt Nam cách mệnh Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng. Mục tiêu của hội nghị là thống nhất ba tổ chức thành một đảng duy nhất và xác định chiến lược cách mệnh cho Đảng. Tại hội nghị, những đại biểu đã thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với tên gọi chính thức là Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này tạo ra một sự kết đoàn mạnh mẽ và tăng cường sức mạnh cho phong trào cách mệnh ở Việt Nam.

những văn kiện được thông qua tại hội nghị bao gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt. Những văn kiện này do Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) khởi thảo và được đại diện từ ba tổ chức cộng sản thông qua. Chính cương, Sách lược và Điều lệ tóm tắt trở thành cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng Cộng sản Việt Nam, định hướng cho hoạt động cách mệnh của Đảng trong những năm tiếp theo. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mệnh Việt Nam. Từ đó, Đảng đã trở thành tổ chức lãnh đạo cách mệnh của dân tộc, và Chính cương, Sách lược và Điều lệ tóm tắt đã trở thành những tài liệu quan trọng hướng dẫn cho hoạt động của Đảng. Nội dung của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) được tóm gọn trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt. Dưới đây là những nội dung chính của hội nghị:

– Mục tiêu và tầm nhìn: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận, nhằm phóng thích giai cấp người lao động, nhân dân lao động và giành độc lập, tự do, và hạnh phúc cho dân tộc. Đảng đồng thời tuyên bố lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

– Tổ chức và quản lý: Đảng sẽ tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ đảm nhận nhiệm vụ quản lý chung và lãnh đạo cấp cao của Đảng.

– Nhiệm vụ chính trị: Đảng đặt ra mục tiêu lật đổ chế độ thực dân, xây dựng chế độ Cộng sản và tiến hành cách mệnh xã hội chủ nghĩa. Đảng cam kết đấu tranh cho lợi ích của giai cấp người lao động, nhân dân lao động và dân tộc, phấn đấu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ.

– Chiến lược cách mệnh: Đảng quyết định lựa chọn tuyến đường cách mệnh vũ trang để đánh đổ chế độ thực dân và giành độc lập cho dân tộc. Đồng thời, Đảng xúc tiến sự kết đoàn của tất cả những tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phóng thích dân tộc và cách mệnh xã hội chủ nghĩa.

– Quan hệ quốc tế: Đảng tuyên bố quan tâm và ủng hộ những phong trào phóng thích dân tộc và cách mệnh trên toàn cầu. Đảng mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác và kết đoàn với những đồng chí quốc tế có cùng mục tiêu.

4. Ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) có ý nghĩa vô cùng quan trọng và lịch sử. Dưới đây là những ý nghĩa chính của hội nghị này:

– Thống nhất những tổ chức cộng sản: Hội nghị đã thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất, mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này tạo ra sự thống nhất, sáng suốt và tập trung trong phong trào cách mệnh tại Việt Nam, đồng thời tạo nên một sức mạnh lớn để đấu tranh giành độc lập, tự do và chủ quyền cho dân tộc.

– Xác lập cương lĩnh chính trị trước hết: Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt, đóng vai trò là cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng. Đây là cơ sở lý luận, chiến lược và phương pháp hoạt động của Đảng trong quá trình đấu tranh cách mệnh và lãnh đạo xã hội.

– Khởi đầu cho cuộc cách mệnh Việt Nam: Hội nghị đã đặt nền tảng cho cuộc cách mệnh Việt Nam, định hình mục tiêu phóng thích giai cấp người lao động, nhân dân lao động và dân tộc. Nó khẳng định sự quyết tâm và sẵn sàng của Đảng trong việc đánh đổ chế độ thực dân, xây dựng chế độ Cộng sản và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ.

– Thiết lập động lực và tổ chức lãnh đạo: Hội nghị đã gắn kết những cán bộ cách mệnh và đồng chí trong Đảng thành một hàng ngũ lãnh đạo mạnh mẽ. Nó xác định cấu trúc tổ chức của Đảng, từ Ban Chấp hành Trung ương tới Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Điều này đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong việc lãnh đạo cách mệnh và xây dựng quốc gia.

đơn vị Trường Cao Đẳng Kiên Giang mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được tư vấn, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: [email protected] để được hỗ trợ và tư vấn thắc mắc nhanh chóng. tâm thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng đơn vị chúng tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button