Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh viết về bố kèm từ vựng và bản dịch hay nhất

My father is the pillar of our family, the one who always puts our needs before his own. He has always been a hard-working man, dedicating his time and effort to provide for our family. As a child, I remember how he would come home from work tired and exhausted, but he would still find time to play with me and listen to my stories. He was patient, kind, and always had a word of wisdom to share.

As I grew older, my father became my mentor and my friend. He taught me how to be responsible, how to set goals, and how to work hard to achieve them. He was always there to listen, to offer advice, and to support me through life’s challenges.

But my father is more than just a provider and a mentor. He is a loving and caring person who has always put his family first. He is the one who is always willing to go the extra mile to make sure we are happy and healthy. He has taught me the value of family, of loyalty, and of love.

I am grateful for all the sacrifices my father has made for our family. He has shown me what it means to be a true parent, a loving partner, and a responsible member of society. My father is my hero, my role model, and my best friend.

Bố tôi là trụ cột của gia đình chúng tôi, người luôn đặt nhu cầu của chúng tôi trên hết. Ông luôn là người làm việc siêng năng, dành thời gian và nỗ lực để phân phối cho gia đình chúng tôi. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi nhớ ông về nhà từ công việc nhọc mệt và kiệt sức, nhưng ông vẫn tìm thời gian để đánh với tôi và lắng tai những câu chuyện của tôi. Ông là một người nhẫn nại, tốt bụng và luôn có những lời khuyên thâm thúy để chia sẻ.

Khi tôi lớn lên, bố tôi trở thành người hướng dẫn và người bạn của tôi. Ông đã dạy cho tôi cách đảm nhận trách nhiệm, đặt mục tiêu và làm việc siêng năng để đạt được chúng. Ông luôn sẵn sàng lắng tai, phân phối lời khuyên và hỗ trợ tôi qua những thử thách trong cuộc sống.

Nhưng bố tôi không chỉ là người phân phối và người hướng dẫn. Ông còn là một người yêu thương và quan tâm, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Ông là người luôn sẵn sàng đi thêm một dặm để đảm bảo chúng tôi hạnh phúc và khỏe mạnh. Ông đã dạy cho tôi trị giá của gia đình, lòng trung thành và tình yêu.

Tôi rất hàm ơn tất cả những cống hiến mà bố tôi đã đưa ra cho gia đình chúng tôi. Ông đã cho tôi thấy ý nghĩa của việc làm một bậc cha mẹ thực thụ, một người bạn đường yêu thương và một thành viên có trách nhiệm của xã hội. Bố tôi là anh hùng của tôi, là người mẫu, và là người bạn thân nhất của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button