Giáo dục

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi hiệu quả. Trường Cao Đẳng Kiên Giang xin gửi tới quý khác hàng bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức có đáp án

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức có đáp án – Đề số 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2 – Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Bài 1. a) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9.

…………………………………………………………………………………………………………………..

b) Trong các số trên:

– Số bé nhất là:…………………………………

– Số lớn nhất là:…………………………………

– Số lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 60 là:…………………………

Bài 2. Số?

9 + 5 = …………… 8 + 8 =……………….. 7 + 6 =…………….

8 + 3 =……………. 5 + 7 =……………….. 9 + 9 =…………….

14 – 5 =…………… 17 – 8 =……………… 12 – 6 =……………

18 – 9 =…………… 13 – 6 =……………… 11 – 7 =……………

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

16 + 14 = 20

17 + 23 = 40

32 – 7 = 25

64 – 35 = 29

71 – 25 = 46

 

Bài 4. Đặt tính rồi tính

a) 54 + 17

…………….

…………….

…………….

b) 29 + 28

……………..

……………..

……………..

c) 85 – 48

…………….

…………….

…………….

d) 66 – 37

…………….

…………….

……………. 

 

Bài 5. Trong vườn có 35 cây bưởi. Số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 18 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?

Bài 6. Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ với nhau:

 

 Bài 7. Quân cao 9dm 4cm, Kiên thấp hơn Quân 5cm. Hỏi Kiên cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài 8*. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Hôm nay là thứ ………..ngày…………tháng……….

b) 5 ngày sau là thứ…………ngày………….tháng……….

c) 2 ngày trước là thứ…………ngày…………..tháng………..

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1:  a) Các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9: 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

b) Trong các số trên: – Số bé nhất là: 19

– Số lớn nhất là:  99

Bài 2:

9 + 5 = 14 8 + 8 = 16 7 + 6 = 13

8 + 3 = 11 5 + 7 = 12 9 + 9 = 18

14 – 5 = 9 17 – 8 = 9 12 – 6 = 6

18 – 9 = 9 13 – 6 = 7 11 – 7 = 4

Bài 3:

 16 + 14 = 20 S

17 + 23 = 40 Đ

36 + 26 = 52 S

32 – 7 = 25 Đ

64 – 35 = 29 Đ

71 – 25 = 46 Đ 

Bài 4: Học sinh đặt tính theo hàng dọc

a) 54 + 17 = 71  b) 29 + 28 = 57  c) 85 – 48 = 37  d) 66 – 37 = 29

Bài 5:

Số cây cam trong vườn là:

35 + 18 = 53 (cây cam)

Tổng số cây cam và cây bưởi trong vườn là:

35 + 53 = 88 (cây) 

Đáp số: 88 cây

Bài 6:

Bài 7: Chiều cao của kiên là:

9dm 4 cm – 5cm = 94cm – 5 cm = 89 cm = 8dm 9 cm

Đáp số: 8 dm 9cm.

Bài 8: Học sinh tự điền ngày, tháng hiện tại.

 

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức có đáp án – Đề số 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2 – Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)

 

Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm (1 điểm)

 

Ngày 5 tháng 9 là ngày  …………………….

Câu 3: Tính (1 điểm)

18kg – 9kg = …… 52 km – 4 km = ….. 64cm + 8cm = …….

Câu 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm (1 điểm)

35 + 15 ….. 80 – 10 – 15

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng (1 điểm)

 

 

 

 

 

 

Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

D. 5 hình

Câu 6: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

24+16 =

37+55 =

97−9 =

51−28 =

Câu 7: Điền Đ hoặc S vào ô trống (1 điểm)

24+16

37+55

97−9

51−28

Câu 8: Tìm  x (1 điểm)

a)x+48=63

b) x−24=16

Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 50 con gà. Nhà cô Tư nuôi nhiều hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi hai nhà nuôi tất cả bao nhiêu con gà  (1 điểm)

Câu 10: Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số (1 điểm)

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Nối

 

Câu 2: Ngày 5 tháng 9 là ngày chủ nhật.

Câu 3:

18kg – 9kg = 9 kg 52 km – 4 km = 48 km 64cm + 8cm = 72 cm

Câu 4: Điền dấu >, <, =

Ta có: 35 + 15 = 50

80 – 10 – 15 = 55

Vì 50 < 55 nên 35 + 15 < 80 – 10 – 15.

Câu 5: Chọn B

Câu 6: Học sinh đặt tính theo hàng dọc

24 + 16 = 40. 37 + 55 = 92 97 – 9 = 88 51 – 28 = 23

Câu 7: 

A. Đ. B. S C. Đ D. S

Câu 8: 

a) x + 48 = 63

x = 63 – 48

x = 15

b) x – 24 = 16

x = 16 + 24

x = 40

Câu 9: 

Nhà cô tư nuôi được số con gà là:

50 + 17 = 67 (con gà)

Cả hai nhà nuôi được số con gà là:

50 + 67 = 117 (con gà)

Đáp số: 117 con gà.

Câu 10: Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số 10

Số lớn nhất có 1 chữ số là số 9

Hiệu của hai số là: 10 – 9 = 1.

Đáp số: 1.

 

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức có đáp án – Đề số 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 2 – Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số lớn nhất trong dãy số: 66; 67; 68; 69 là số.

A. 68

B. 67

C. 69

D. 66.

Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

21 giờ còn được gọi là …………

A. 9 giờ sáng

B. 4 giờ chiều

C. 3 giờ chiều

D. 9 giờ tối.

Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tổng của 35 và 55 là:

A. 59

B. 90

C. 11

D.100.

Câu 4: (0,5 điểm) Điền dấu (> , < , =) vào chỗ chấm.

50 … 5 + 36      45 + 24 … 24 + 45

Câu 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35

……………………….

……………………….

……………………….

43 + 48

……………………….

……………………….

……………………….

63 – 28

……………………….

……………………….

……………………….

91 – 43

……………………….

……………………….

……………………….

 

Câu 6: (1 điểm) Tính

19 kg + 25 kg =……………………… 63 kg – 35 kg = ……………………….

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng.

 

Câu 8: (2 điểm) Nam có 38 viên bi. Rô bốt có 34 viên bi. Hỏi Nam và Rô-bốt có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 9: (1 điểm)

Hình bên có mấy hình tứ giác?

…………………………………………………

…………………………………………………

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: B.

Câu 4: (0,5 điểm)

50 > 5 + 36 45 + 24 = 24 + 45

Câu 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

Mỗi phép tính 0,5 điểm.

28 + 35 = 63

43 + 48 = 91

63 – 28 = 35

91 – 43= 48

Câu 6: Tính: (1 điểm)

19 kg + 25 kg = 44 kg 63 kg – 35 kg = 28 kg

Câu 7: (1 điểm)

Nối mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

 

Câu 8: (2 điểm)

Nam và Rô-bốt có tất cả số viên bi là:

38 + 34 = 72 (viên)

Đáp số: 72 viên bi

Câu 9: (1 điểm)  Có 3 hình tứ giác.

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 11.

Hiệu của 2 số là 90 – 11 = 79

Đáp số: 79.

Trên đây, Trường Cao Đẳng Kiên Giang vừa giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức có đáp án . Kính mời bạn đọc tham khảo. Chúc các bạn có thể chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Trường Cao Đẳng Kiên Giang xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi những bài viết trong chuyên mục Giáo dục của chúng tôi trên website Luatminhkhue.vn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button