Giáo dục

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo có đáp án

Dưới đây là một số Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo có đáp án do luật Minh Khuê biên tập. Kính mời quý bạn đọc tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo – Đề số 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Trường Tiểu học …..

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 2

Thời gian làm bài: …. phút

I. Look at the pictures and complete the words

II. Match

 

III. Reorder these words to have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

 

Đáp án

Câu 1

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

Câu 2

Câu 3

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

5. The cake is on the table.

 

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo – Đề số 2

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

 

ĐÁP ÁN

I. Match

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

 

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo – Đề số 3

I. Write the words

II. Look at the picture and circle the correct words

1. The clock is on/ in the wall.

2. The blanket is on/ under the bed

3. The ball is next to/ in front of the cupboard

4. Two books are behind/ on the rug.

III. Match

1. Where is

A. in the living room?

2. My sister

B. a ball?

3. Is your father

C. is on the bed

4. I go to school

D. is in the bedroom. She’s studying

5. The teddy bear

E. by bike

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. she/ the/ room/ Is/ in/ dining?

___________________________________________

2. is/ slide/ The/ the/ on/ ball/ ./

___________________________________________

3. like/ I/ yougurt/ eating/ ./

___________________________________________

 

ĐÁP ÁN

I. Write the words

1. My mother is in the kitchen

2. He goes to work by truck

3. She is wearing a yellow dress

4. Look at the colorful umbrella

II. Look at the picture and circle the correct words

1. The clock is on the wall.

2. The blanket is on the bed

3. The ball is next to the cupboard

4. Two books are on the rug

III. Match

1. B
2. D
3. A
4. E
5. C

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. Is she in the dining room?

2. The ball is on the slide.

3. I like eating yougurt.

 

Một số kiến thức ôn môn tiếng Anh lớp 2 cuối kì 2

Từ vựng:

 • Màu sắc: red (đỏ), blue (xanh dương), yellow (vàng), green (xanh lá), orange (cam), purple (tím), brown (nâu), pink (hồng).
 • Đồ dùng học tập: book (sách), pencil (bút chì), eraser (tẩy), sharpener (gọt bút chì), ruler (thước kẻ), crayon (bút sáp màu).
 • Động vật: dog (chó), cat (mèo), bird (chim), fish (cá), rabbit (thỏ), turtle (rùa), elephant (voi), lion (sư tử).
 • Thời tiết: sunny (nắng), rainy (mưa), cloudy (mây), windy (gió).

Nắm vững việc sử dụng từ điển cơ bản, tìm và hiểu nghĩa của các từ vựng mới.

Học và sử dụng các từ vựng mới liên quan đến các chủ đề giao tiếp hàng ngày, chẳng hạn như nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách, các bộ phận của cơ thể, thực phẩm, thời tiết, đồ dùng học tập, và động vật.

 

Các cấu trúc ngữ pháp:

 • Cấu trúc câu hỏi với động từ “to be”: Is/Are + subject + adjective? (Ví dụ: Is he tall? Are they happy?)
 • Cấu trúc câu hỏi với động từ hành động: Do/Does + subject + verb? (Ví dụ: Do you like ice cream? Does she play soccer?)
 • Cấu trúc câu đơn giản với động từ hành động: Subject + verb + object (Ví dụ: I eat an apple. She reads a book.)
 • Câu phủ định với động từ “to be”: Subject + “am not/is not/are not” + adjective. (Ví dụ: I am not tall. He is not happy. They are not big.)
 • Câu phủ định với động từ hành động: Subject + “do not/does not” + verb. (Ví dụ: I do not like ice cream. She does not play soccer.)
 • Câu phủ định với động từ hành động có dạng ngắn gọn: Subject + verb + “not”. (Ví dụ: I cannot swim. He does not have a cat.)

Kỹ năng nghe và nói:

 • Nghe và nhận diện từ vựng cơ bản trong các bài hội thoại ngắn về chủ đề quen thuộc (vd: màu sắc, đồ dùng học tập, động vật, thời tiết).
 • Nói được các câu đơn giản với cấu trúc câu hỏi và câu đơn giản sử dụng từ vựng và động từ đã học.

 

Kỹ năng đọc và viết:

 • Đọc và hiểu các đoạn văn ngắn đơn giản với từ vựng đã học, phân biệt các từ mới.
 • Viết các câu đơn giản với cấu trúc đã học, sử dụng từ vựng và động từ trong bài học.

Đây là một số kiến thức ôn tập môn Tiếng Anh lớp 2 cho cuối kì 2. Có thể sẽ có thêm các kiến thức khác dựa trên chương trình học cụ thể của trường bạn. Để đạt kết quả tốt, hãy luyện tập thường xuyên và liên hệ với giáo viên hướng dẫn để được hỗ trợ thêm. Chúc bạn học tốt!

 

Một số từ vựng tiếng Anh lớp 2 kèm câu ví dụ minh họa

 • House (n): nhà Example sentence: My family lives in a small house.
 • Bedroom (n): phòng ngủ Example sentence: I have a cozy bedroom with a big bed.
 • Kitchen (n): nhà bếp Example sentence: Mom is cooking in the kitchen.
 • Living room (n): phòng khách Example sentence: We watch TV in the living room.
 • Bathroom (n): phòng tắm Example sentence: I take a shower in the bathroom every morning.
 • Table (n): cái bàn Example sentence: We have dinner at the table.
 • Chair (n): cái ghế Example sentence: Sit on the chair, please.
 • Book (n): cuốn sách Example sentence: I love reading books in my free time.
 • Pen (n): bút mực Example sentence: Can I borrow your pen, please?
 • Pencil (n): bút chì Example sentence: I use a pencil to do my homework.
 • School (n): trường học Example sentence: My school is big and beautiful.
 • Teacher (n): giáo viên Example sentence: Mr. Johnson is my English teacher.
 • Student (n): học sinh Example sentence: There are many students in the classroom.
 • Friend (n): bạn bè Example sentence: I have many friends at school.
 • Playground (n): sân chơi Example sentence: I like playing on the playground during recess.
 • Food (n): thực phẩm Example sentence: I like eating healthy food like fruits and vegetables.
 • Drink (n): đồ uống Example sentence: Can I have a glass of water to drink, please?
 • Breakfast (n): bữa ăn sáng Example sentence: Eating breakfast is important for a healthy start to the day.
 • Lunch (n): bữa ăn trưa Example sentence: I usually have rice and vegetables for lunch.
 • Dinner (n): bữa ăn tối Example sentence: My family has dinner together every evening.
 • Fruit (n): trái cây Example sentence: I like apples, bananas, and oranges. They are my favorite fruits.
 • Vegetable (n): rau củ Example sentence: I don’t like eating broccoli, but I love carrots and peas.
 • Weather (n): thời tiết Example sentence: It’s sunny today, perfect for a picnic.
 • Sunny (adj): nắng Example sentence: We can play outside because it’s sunny.
 • Rainy (adj): mưa Example sentence: I need to bring my umbrella because it’s rainy outside.
 • Cloudy (adj): có mây Example sentence: The sky is cloudy, it might rain later.
 • Happy (adj): hạnh phúc Example sentence: My dog is always happy to see me when I come home.
 • Sad (adj): buồn Example sentence: She looks sad because she lost her toy.
 • Big (adj): lớn Example sentence: The elephant is a big animal.
 • Small (adj): nhỏ Example sentence: I have a small toy car that I like to play with.

Hy vọng những từ vựng này cùng với câu ví dụ minh họa sẽ giúp bạn nâng cao khả năng từ vựng và giao tiếp tiếng Anh của mình trong lớp 2. Hãy thực hành sử dụng chúng trong các hoạt động thực tế để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn. Chúc bạn thành công!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button