Giáo dục

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 có đáp án mới nhất năm 2023

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 – 2023 gồm 3 đề thi sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GHKII MÔN TOÁN – LỚP 3

Năm học: 2022 – 2023

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số gồm 6 nghìn, 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là:

A. 6375 B. 6573 C.6753 D. 6735

Câu 2. Số liền sau số 4560 là:

A. 4558 B. 4559 C. 4561 D. 4562

Câu 3. Làm tròn số 7841 đến hàng chục ta được:

A. 7850 B. 7840 C. 7700 D. 7800

Câu 4. Một hình vuông có cạnh là 5cm. Vậy chu vi hình vuông đó là:

A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm

Câu 5: Trong các số 8745; 6057; 7219; 6103, số lớn nhất là

A. 8745 B. 6057 C. 7219 D. 6103

Câu 6: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

A. 12 giờ B. 1 giờ C. 2 giờ D. 3 giờ

 Câu 7. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm:

A. 26cm B. 26cm2 C. 40cm D. 40cm2

 Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a) 1051 x 6

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

b) 5620 : 4

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Câu 9. Tính giá trị biểu thức

a) 6190 – 1405 : 5

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

b) (1606 + 705) x 3

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Câu 10. Điền (>, <, =) ?

a) 200ml + 700ml …. 800ml

b, 100cm + 2cm ….. 102cm

Câu 11. Gia đình Hồng nuôi được 600 con gà. Mẹ Hồng mới mua thêm số gà gấp 3 lần số gà gia đình Hồng có. Hỏi hiện tại gia đình Hồng có bao nhiêu con gà?

…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62

…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3,5 điểm – mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1 A

Câu 2 C

Câu 3 B

Câu 4 C

Câu 5 A

Câu 6 D

Câu 7  D

Phần 2. Tự luận (6,5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (1,0 điểm)

a) 1051 x 6 = 6306

b, 5620 : 4 = 1405

Câu 9. Tính giá trị biểu thức (1,0 điểm)

a) 6190 – 1405 : 5 = 6190 – 281 = 5909

b, (1606 + 705) x 3 = 2311 x 3 = 6933

Câu 10. Điền (>,<,= ) (1,0 điểm)

a) 200 ml + 700 ml > 800ml

b) 100cm + 2cm =102 cm

Câu 11.

Bài giải (2,5 điểm)

Số gà GĐ Hồng mua thêm là: 600 × 3 = 1800(con)

Hiện tại GĐ Hồng có số gà là 600 + 1800 = 2400 (con)

Đáp số: 2400 con gà.

Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện (1,0 điểm).

a) 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62

= (38 + 62) + (42 + 58) + (46 + 54) + 50

= 100 + 100 + 100 + 50 = 350

 

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II LỚP 3

– NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 40 phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM. (3 ĐIỂM)

Câu 1. Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 9 chục và 3 đơn vị viết là:

A. 5693 B. 6593 C. 5639 D. 5963

Câu 2. Làm tròn số 2853 đến hàng trăm ta được:

A. 2860 B. 2900 C. 2800 D. 3000

Câu 3. Viết số 14 bằng chữ số La Mã ta được:

A. XIX B. XIIII C. XIV D. XVIII

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 2153 + 1934 B. 1 023 x 4 C. 7623 – 2468 D. 8760 : 2

Câu 5. Một cửa hàng bán xăng ngày chủ nhật bán được 1 280l, ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu lít xăng?

A. 2 560l B. 2 460l C. 3740l D. 3 840l

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài hơn chiều rộng 5m. Chu vi mảnh đất đó là:

A. 40 m B. 70 m C. 75 m2 D. 300 m2

PHẦN 2. TỰ LUẬN. (7 ĐIỂM)

Câu 7. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm

a) Số 4 504 đọc là: ………………………………………………………

b) Số liền trước của 9949 là: …………………………………………

c) Sắp xếp các số VIII, IV, XV, XVIII; XI theo thứ tự giảm dần là:

 ……………………………………………………………………………..

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 3 846 + 4 738

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

b) 4 683 – 1 629

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

c) 7 215 × 3

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

d) 8 469 : 9

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Câu 9. (1 điểm) Số?

a) 1 694 + ………………… = 6 437

b) 2 154 …………………= 4 308

Câu 10. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức.

8 375 + 4 905 × 6

= ………………………………………..

= ………………………………………..

(95 589 – 82 557) : 6

= ………………………………………..

= ………………………………………..

Câu 11. (1 điểm) Một khu đất hình vuông có chu vi 432 m. Tính diện tích khu đất đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 12. (1 điểm). Đỉnh Phan – xi – păng là đỉnh núi cao nhất Việt Nam với độ cao 3143 m so với mực nước biển. Đỉnh Tây Côn Lĩnh thấp hơn đỉnh Phan – xi – păng 716 m. Hỏi cả hai núi Phan – xi – păng và Tây Côn Lĩnh cao bao nhiêu mét?

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1 D

Câu 2 B

Câu 3 C

Câu 4 C

Câu 5 D

Câu 6  B

Phần 2. Tự luận

Câu 7. (1 điểm)

a) Số 4 504đọc là: Bốn nghìn năm trăm linh bốn.

b) Số liền trước của 9949 là: 9948

c) Sắp xếp các số VIII, IV, XV, XVIII; XI theo thứ tự giảm dần là: XVIII; XV; XI; VIII; IV.

Câu 8. (2 điểm) 

Câu 9. (1 điểm) Số?

a) 1 694 + 4743 = 6 437

b) 2 154 x 2 = 4 308

Câu 10. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức.

8 375 + 4 905 × 6 = 8 375 + 29 430 = 37 805

(9 589 – 8 557) : 6 = 1032 : 6 = 172

Câu 11. (1 điểm) Một khu đất hình vuông có chu vi 432 m. Tính diện tích khu đất đó.

Bài giải

Độ dài cạnh của khu đất hình vuông đó là: 432 : 4 = 108 (m)

Diện tích khu đất hình vuông đó là: 108 108 = 11 664 m2)

Câu 12. (1 điểm).

Đỉnh Phan – xi – păng là đỉnh núi cao nhất Việt Nam với độ cao 3 143 m so với mực nước biển. Đỉnh Tây Côn Lĩnh thấp hơn đỉnh Phan – xi – păng 716 m. Hỏi cả hai núi Phan – xi – păng và Tây Côn Lĩnh cao bao nhiêu mét?

Bài giải

Đỉnh Tây Côn Lĩnh cao số mét là: 3 143 – 716 = 2 427 (m)

Cả hai núi Phan – xi – păng và Tây Côn Lĩnh cao số mét là: 3 143 + 2 427 = 5 570 (m)

Đáp số: 5 570 m

 

3. Đề kiểm tra lớp 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng

Giữa học kì 2 Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút (cơ bản – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số bé nhất trong các số: 6289, 6299, 6298, 6288 là

A. 6289 B. 6299 C. 6298 D. 6288

Câu 2: Số liền trước của số 9999 là

A. 9899 B. 9989 C. 9998 D. 9889

Câu 3: Ngày 1 tháng 6 là ngày thứ ba. Vậy ngày 8 tháng 6 là ngày thứ mấy

A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm

Câu 4: 9 m 4 dm =…dm

A. 94 dm B. 904 dm C. 940 dm D. 13 dm

Câu 5: Kim dài đồng hồ chỉ số IX, kim ngắn chỉ số V. Hỏi đồng hồ cho biết mấy giờ

A. 5 giờ kém 15 phút B. 5 giờ 9 phút C. 5 giờ 45 phút D. 5 giờ 15 phút‘

Câu 6: Một lớp học có 35 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh

A. 7 học sinh B. 14 học sinh C. 21 học sinh D. 35 học sinh

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 6943 + 1347

b/ 9822 – 2918

c) 1816 x 4

d) 3192 : 7

Câu 2: Tìm x biết

a. 28 326 – x = 15327 + 6783

b. x x 6 = 3048 : 2

Câu 3: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 234 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 D

Câu 2 C

Câu 3 B

Câu 4 A

Câu 5 A

Câu 6 C 

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 6943 + 1347

b/ 9822 – 2918

c) 1816 x 4

d) 3192 : 7

 Câu 2 (2 điểm):

a. 28326 – x = 15327 + 6783

28326 – x = 22110

x = 28326 – 22 110

x = 6216

b. x × 6 = 1524

x = 1524 : 6

x = 254

Câu 3 (2 điểm): Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là 234 : 3 = 78 (m)

Chu vi khu đất là (234 + 78 ) × 2 =624 (m)

Đáp số: 624 m

Trên đây Trường Cao Đẳng Kiên Giang vừa giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 có đáp án mới nhất năm 2023 – 2024 (Sách mới). Mời các bạn tham khảo!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button