Giáo dục

Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường tiểu học mới nhất

Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, hoàn thiện bài tập cuối khóa tập huấn Mô đun 4 Cán bộ quản lý của mình.

1. Bảng phân tích thực trạng CSVC, TB&CN dạy học, giáo dục của trường tiểu học mới nhất

Nội dung Tình trạng
Đáp ứng Chưa đáp ứng
Đơn vị tính Số lượng hiện có Đơn vị tính Số lượng cần bổ sung
Điều kiện phục vụ học 2 buổi/ ngày 1. Phòng học Phòng 12   0
2. Phòng ăn   0 Phòng 0

3. Điều kiện khác – 
phòng nghỉ trưa

Phòng 0   2
Điều kiện phục vụ hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể chất… 1. Bãi tập m2 1 m2 0
2. Sân chơi m2 500   500
3. Điều kiện khác – 
Thiết bị vận động
Bộ 3 Bộ 3
Phòng học bộ môn 1. Phòng Âm nhạc Phòng 1    
2. Phòng Tiếng anh Phòng 0    
3. Phòng Mỹ thuật Phòng 1    
4. Phòng thực hành thí nghiệm Phòng      
4. Phòng tin học Phòng 1    
3. Điều kiện khác Phòng 1    
Thiết bị dạy học 1. Bảng tương tác Bộ   Bộ 2
2. Tivi Cái 10 Cái 2
3. Điều kiện khác        
Điều kiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ 1. Internet Bộ 3    
2. Học liệu Nguồn 1    
3. Điều kiện khác        
Các điều kiện cơ sở vật chất, TB & CN khác 1. Thiết bị dạy học lớp 2     Bộ 3
2. Máy vi tính để học     Bộ 20
3. Nhà vệ sinh Nhà 2 Nhà 2
4. Hệ thống chống sét     Bộ 2
       

Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất (tài sản cố định) của trường Tiểu học

TT Tên Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Số lượng hiện có Đối chiếu cơ sở vật chất hiện có so với yêu cầu
của chương trình giáo dục phổ thông so với 2018
Học sinh Giáo viên Đáp ứng Chưa đáp ứng
I Địa điểm, quy mô, diện tích        
1.1 Địa điểm     Số lượng 2   2
1.2 Quy mô x x Phòng 20 2 18
1.3 Diện tích x x M2 9.040 0 9.040
II.  Phòng học, chức năng            
2.1 Khối phòng học tập x x phòng 20 5 15
2.2 Khối phòng hỗ trợ học tập x x phòng 5 0 5
2.3 Khối phụ trợ x x phòng 0    
2.4 Khu sân chơi, thể dục thể thao x   m2 3000 500 2500
2.5 Khối phục vụ sinh hoạt x   m2 96   96
2.6 Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp nước sạch; cấp điện; chữa cháy
-Hệ thống cấp nước sạch
-Hệ thống cấp điện
-Hệ thống chữa cháy
   

Bộ

Bộ

Bình

2

0

10

0

2

0

2

0

10

2.7        

 

2. Câu hỏi thực hành

Đánh giá kế hoạch sử dụng – bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong nhà trường trên đây theo Rubric.

  Câu trả lời
Tiêu chí 1 20
Tiêu chí 2 18
Tiêu chí 3 17
Tiêu chí 4 18
Tiêu chí 5 19
Tổng điểm 92
Ưu điểm Bố cục rõ ràng, nội dung kế hoạch cụ thể, bám sát điều kiện thực tế của nhà trường đáp ứng
yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Phân tích về nội dung và phương thức đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục học sinh để thực hiện CTGDPT 2018 ở trường THCS:

* Cách 1
1. Đánh giá CSVC của trường THCS theo quy định tiêu chuẩn CSVC ở các mức độ:
– Đánh giá CSVC tối thiểu, CSVC mức độ 1, CSVC mức độ 2 của các khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật… phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục (quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT);
– Đánh giá thiết bị dạy học, thiết bị giáo dục tại các phòng học bộ môn (quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT); Đánh giá danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS;
– Đánh giá CSVC, TB&CN theo các văn bản quy phạm pháp luật khác yêu cầu về CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục được ban hành mới theo lộ trình triển khai CTGDPT 2018.
2. Liên hệ nhà trường:
+ Số lượng, hạng mục, chất lượng, CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường; xác định rõ tình trạng CSVC, TB&CN để biết hạng mục cần bổ sung hạng mục còn khả năng sử dụng để sửa chữa, bảo dưỡng đưa vào khai thác, sử dụng. Đối chiếu với Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐTT thì Nhà trường còn thiếu một số phòng học tập và hỗ trợ học tập như: Phòng Nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ. Khối phòng phụ trợ như: Y tế, Thiết bị GD, Nhà kho, Khu để xe HS.

* Cách 2
a. Để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS cán bộ quản lý trường THCS cần đánh giá nội dung sau:
+ Đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường theo quy định và yêu cầu và tiêu chuẩn định mức để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
+ Đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có và nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục của nhà trường để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục hiện có của trường THCS theo quy định và yêu cầu về tiêu chuẩn định mức để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, bao gồm đánh giá cơ sở vật chất của trường THCS theo quy định tiêu chuẩn cấp độ 1 cơ sở vật chất.
+ Đánh giá thiết bị dạy học thiết bị giáo dục tại các phòng học bộ môn; đánh giá danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo quy định hiện hành và theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS; đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ theo các văn bản yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục ban hành mới theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có và nhu cầu sử dụng trong dạy học, giáo dục của trường THCS để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm số lượng, chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường; tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ cần bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng để sử dụng trong dạy học, giáo dục xác định nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ để xác lập danh mục ưu tiên trong môn cần bổ sung mới; xác định cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ có thể huy động nguồn lực tài trợ. Dự báo khả năng huy động, xác lập cơ chế và chính sách thu hút các nguồn tài trợ cho nhà trường 
 

b. Để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất thiết bị và Công nghệ trong dạy học giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS cán bộ quản lý trường THCS có thể thực hiện thông qua các phương thức đánh giá sau đây:
+ Kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục;
+ Quan sát cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục;
+ Nghiên cứu hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ;
+ Phỏng vấn các bên liên quan về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục;
+ Khảo sát bằng bảng hỏi về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ;
+ Nghiên cứu sản phẩm hoạt động, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ;

  • Kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ phục vụ dạy học, giáo dục học sinh là việc xác nhận kiểm tra đối chiếu và đánh giá chất lượng giá trị của cơ sở vật chất thiết bị và Công nghệ trong quá trình thực hiện các kế hoạch phát triển cơ sở vật chất thiết bị và Công nghệ của nhà trường.
  •  Quan sát cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục là quá trình sử dụng giác quan như nghe, nhìn để thu nhận các thông tin có mục đích đối với các hạng mục cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ; qua đó thu thập số liệu, xác định đặc trưng về số lượng, chất lượng, tình trạng sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ.
  •  Nghiên cứu hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục là quá trình thu thập thông tin về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ thông qua hồ sơ, sổ sách, dữ liệu trên phần mềm cổng thông tin hỗ trợ theo dõi quá trình sử dụng, bảo quản, mua sắm, sửa chữa bổ sung tiếp nhận cơ sở vật chất thiết bị và Công nghệ của nhà trường.
  •  Phỏng vấn các vấn đề liên quan về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục được thực hiện thông qua trao đổi trực tiếp với cán bộ giáo viên học sinh các cá nhân được phân công thực hiện công việc liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo quản, sửa chữa, mua sắm, đầu tư xây dựng tiếp nhận cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ để thu thập thông tin tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ.
  •  Khảo sát bằng bảng hỏi về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học giáo dục thông qua hệ thống câu hỏi được xây dựng nhằm thu thập ý kiến của người được hỏi về những nội dung đáp ứng yêu cầu và mục tiêu tìm hiểu khảo sát về cơ sở vật chất thiết bị và công nghệ. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học là quá trình tìm hiểu phân tích sản phẩm của hoạt động dạy học, giáo dục để có thể xem xét đầy đủ về các mặt khác nhau của cơ sở vật chất, thiết bị và Công nghệ từ đó cung cấp thông tin thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ 

Trong các phương thức đánh giá đã nêu phương thức kiểm kê, quan sát, nghiên cứu hồ sơ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ, phỏng vấn với các bên liên quan về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ đóng vai trò chủ đạo; phương thức khảo sát bằng bảng hỏi, nghiên cứu sản phẩm của hoạt động đóng vai trò bổ trợ để có thể thu thập được nguồn thông tin đầy đủ nhất theo một cách đánh giá về thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và Công nghệ của nhà trường 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button