Giáo dục

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nâng hạng thầy giáo THPT hạng II 2023

Bài thu hoạch bồi dưỡng nâng hạng thầy giáo THPT hạng II năm 2023 đang là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của thầy giáo. Vậy thì bài thu hoạch bồi dưỡng nâng hạng thầy giáo THPT hạng II năm 2023 được thực hiện thế nào? những bạn theo dõi nội dung dưới đây:

1. Bài thu hoạch là gì?

Bài thu hoạch được hiểu là sự tổng kết, tự đánh giá của bản thân mình đã tích lũy được thông qua một buổi học, một khóa học hoặc là một chuyến đi thực tế nào đó. Bài thu hoạch chính là một dụng cụ quan trọng để định hướng và quản lý hoạt động cụ thể của một những nhân, tổ chức hoặc một dự án nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. 

ngày nay thì bài thu hoạch dần dần trở nên phổ biến hơn. Và có hai loại đó là bài thu hoạch tư nhân và bài thu hoạch nhóm. Bài thu hoạch tư nhân thì chỉ do một người thực hiện và có tên trong bài thu hoạch mà không có tư nhân nào khác. Bài thu hoạch nhóm do một nhóm người làm (từ hai người trở lên) thể hiện quan niệm thống nhất của họ trong một bài thu hoạch .

 

2. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng, nâng hạng thầy giáo THPT hạng II

Tải ngay>>> Bài thu hoạch bồi dưỡng, nâng hạng thầy giáo THPT hạng II

BÀI THU HOẠCH 

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP thầy giáo THPT HẠNG II

PHẦN I: MỞ ĐẦU

Thực hiện theo chiến lược quốc gia về phát triển giáo dục giai đoạn 20….- 20… theo định hướng phát triển và tăng chất lượng nhân lực, thì bộ giáo dục đã tiến hành ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn và chức danh nghề nghiệp của thầy giáo trung học phổ thông. Nhằm cập nhật tri thức và những kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ của thầy giáo THPT hạng II. Nắm bắt xu thế phát triển của giáo dục ý thức đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục thì vận dụng tốt chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước quy định về ngành giáo dục THPT. Hiểu rõ những kế hoạch đó và và mong muốn tăng trình độ chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học cho thích hợp hơn thì tôi đã tham gia lớp bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp thầy giáo hạng II do trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức

Khi tham gia vào khóa học này thì tôi đã trang bị và rèn luyện cho mình những kỹ năng yêu cầu đổi mới giáo dục để có thể khắc phục được yêu cầu đổi mới giáo dục. Có thái độ tích cực hơn, tăng năng lực nghề nghiệp của bản thân và trong đó thì chú trọng tới việc tích cực tiếp cận những phương pháp dạy học hiện đại. 

PHẦN II: NỘI DUNG

Chương I: Những tri thức đã thu nhập từ những chuyên đề bồi dưỡng. 

1. Chuyên đề 1: ” Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước”

Khái niệm quản lý nhà nước: sự tác động của chủ thể mang quyền lực nhà nước tác động tới những đối tượng quản lý bằng dụng cụ quyền lực của mình nhằm thực hiện những chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước.

những chức năng cơ bản của hành chính nhà nước: Chức năng hành chính nhà nước là những phương diện hoạt động chuyên biệt của hành chính nhà nước, là sản phẩm của quá trình phân công, chuyên môn hóa hoạt động trong ngành thực thi quyền hành pháp. 

– Chức năng bên trong bao gồm: chức năng xây dựng quy hoạch, kế hoạch từ những quyết sách của Đảng; chức năng tổ chức bộ máy hành chính; Chức năng xây dựng hàng ngũ nhân sự hành chính là quá trình tuyển dụng sử dụng và tạo điều kiện để hàng ngũ  công chức, viên chức trực tiếp làm việc; chức năng ra quyết định hành chính là một trong những công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều giai đoạn quan trọng; Chức năng lãnh đạo, điều hành; Chức năng phối hợp giữa những sở, ban, ngành; Chức năng tài chính; Chức năng theo dõi, giám sát; Chức năng tổng kết, đánh giá và báo cáo.

– Chức năng bên ngoài bao gồm: chức năng quản lý hành chính đối với những ngành, ngành trong đời sống xã hội; chức năng cung ứng dịch vụ công; chức năng định hướng hoạt động cung ứng dịch vụ công bằng chủ trương, chính sách; điều tiết, can thiệp việc cung ứng dịch vụ công của những chủ thể ngoài nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng dịch vụ công của chủ thể ngoài nhà nước

2. Chuyên đề 2: ” Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục, huấn luyện”

Trong thời đại ngày nay thì giáo dục ở tất cả những nước đang đứng trước những cặp tranh chấp tiến thoái lưỡng nan: Giữa toàn cầu và cục bộ; Giữa phổ biến và cá biệt; giữa truyền thống và hiện đại; giữa cách nhìn dài hạn và ngắn hạn; giữa cạnh tranh cần thiết và đồng đẳng về thời cơ

Thứ hai là lấy học thường xuyên và học suốt đời làm nền tảng. 

Thứ ba là trong quá trình toàn cầu hóa, chắc chắn cũng sẽ diễn ra toàn cầu hóa về nhân lực, sẽ xúc tiến quá trình hợp tác, liên kết huấn luyện, trao đổi nội dung chương trình, các bước và điều kiện đảm bảo cho huấn luyện. 

3. Chuyên đề 3: ” Quản lý giáo dục và những chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Bao gồm 3 tính chất cần lưu ý đó là:

– Tính lệ thuộc vào chính trị: Quản lý nhà nước về giáo dục phục tùng và phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuân thủ chủ trương đường lối của đảng và nhà nước

– Tính xã hội thì giáo dục là sự nghiệp của nhà nước và của toàn xã hội trong quản lý nhà nước về giáo dục cần phải coi trọng tính xã hội hóa và dân chủ hóa giáo dục

– Tính pháp quyền  thì quản lý nhà nước về giáo dục được thực hiện dựa trên quy định pháp luật. 

4. Chuyên đề 4: công việc tư vấn học sinh trong THPT 

Dựa theo mô phỏng phân phối dịch vụ 3 tầng trong trường học ở Hoa kỳ thì chúng tôi thừa kế và đã tiến hành xây dựng sử dụng mô phỏng săn sóc tâm lý học sinh tương ứng với những kỹ năng như sau:

– Kỹ năng xây dựng và tổ chức hoạt động phòng ngừa

– Kỹ năng phát hiện sớm

– Kỹ năng đánh giá học sinh

– Kỹ năng tư vấn

5. Chuyên đề 5: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho thầy giáo

– Về năng lực: Năng lực được hiểu là tổ hợp những tính chất độc đáo của tư nhân thích hợp với yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, nhằm đảm bảo có kết quả tốt trong ngành hoạt động ấy. 

Năng lực hay là khả năng được hình thành hay phát triển là cái cho phép một con người đạt thành công trong một hoạt động cụ thể. Năng lực bao gồm những tri thức, kỹ năng, thái độ và những đặc tính tư nhân cần thiết để con người thực hiện thành công một công việc. 

Năng lực là tổ hợp của những tri thức, kỹ năng và kỹ xảo, thái độ và một số yếu tố tâm lý khác thích hợp với một số yêu cầu, đặc trưng nhất định đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt. Khi năng lực phát triển ở mức độ cao như tài năng chẳng hạn thì những yếu tố này sẽ hòa quyện và khó phân biệt rẽ ròi. 

Trong quá trình phát triển năng lực của một con người, người ta sẽ quan tâm tới tới những yếu tố hiện hữu và những yếu tố tiềm năng khác. Việc phát triển những yếu tố tiềm năng là nhiệm vụ rất quan trọng của người công việc phát triển năng lực cho con người. 

– Năng lực nghề nghiệp: Trong giáo dục và huấn luyện mà muốn đánh giá một con người có năng lực nghề nghiệp thì cần đánh giá việc hoàn thành một nhiệm vụ một tình huống nghề nghiệp thông qua những kỹ năng, thao tác mà chủ thể đó thực hiện trên thực tế. 

Năng lực nghề nghiệp là tổ hợp những thành tố tri thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp, đảm bảo cho chủ thể thực hành tốt công việc theo chuẩn đầu ra quy định trong những tình huống hoặc nhiệm vụ nghề nghiệp nhất định. Trong đó thì thành tố kỹ năng là quan trọng nhất trong năng lực nghề nghiệp

6. Chuyên đề 6: Phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông. 

Chương trình dạy học định hướng năng lực không quy định những nội dung dạy học chi tiết mà quy định những kết quả đầu ra mong muốn của quá trình giáo dục, trên cơ sở đó mà đưa ra những hướng dẫn chung về việc lựa lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học tức là đạt được kết quả đầu ra mong muốn. 

Chương 2: Những bài học và giải pháp đề xuất để phát triển chuyên môn và đơn vị công việc

1. Đặc điểm nhà trường

2. giải pháp vận dụng tri thức của những chuyên đề trong phát triển nghề nghiệp bản thân

– Nắm vững những tri thức lý luận từ những chuyên đề bồi dưỡng có liên quan tới hoạt động nghề nghiệp

– Tích cực vận dụng một cách thường xuyên những tri thức thu lượm được vào hoạt động giáo dục và dạy học của bản thân

– Thường xuyên chia sẻ những giải pháp thực hiện với đồng nghiệp trong quá trình công việc. 

PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua khóa học thì bản thân tôi đã nắm được và biết vận dụng sáng tạo vào công việc của mình. Nắm vững và vận dụng tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước quy định về những yêu cầu đối với THPT 

Luôn luôn chủ động và vận động tuyên truyền đồng nghiệp cùng thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục THPT nói riêng. 

Nắm rõ và vận dụng những năng lực cốt lõi của thầy giáo trong dạy học bộ môn, hoạt động giáo dục hoạt động xã hội và hỗ trợ đồng nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện cả giáo dục ngày nay. Có tầm nhìn, xác định và tìm hiểu vấn đề định hướng mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức hợp tác thực hiện kế hoạch có hiệu quả tương ứng với vai trò. 

2. Kiến nghị

Tăng cường những lớp tập huấn về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chuyên môn cho thầy giáo

Tăng cường những lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý về công việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, nhân sự

Hoàn thiện hơn nữa hạ tầng ở những trường THPT cũng là yêu cầu cần được chú ý. 

3. Hướng dẫn soạn bài thu hoạch bồi dưỡng, nâng hạng thầy giáo THPT hạng II

Bài thu hoạch là một trong những nội dung bài viết khá là thân thuộc đối với những cán bộ thầy giáo theo đó thì khi thực hiện viết bài thu hoạch bồi dưỡng, nâng hạng thầy giáo trung học phổ thông hạng II có nhẽ những thầy cô giáo sẽ không còn gặp quá nhiều vấn đề. Để có thể soạn thảo được một bài thu hoạch bồi dưỡng nâng hạng thầy giáo THPT hạng II thì những bạn có thể tìm những nội dung khắc phục được về mặt nội dung và phương thức

– Về phương thức thì bài thu hoạch cần được soạn thảo một cách cụ thể, rõ ràng, những nội dung cần được sắp xếp một cách hợp lý. Bài thu hoạch không được gạch xóa, hay nhàu nát. Cần được trình bày trên khổ giấy A4….

– Về nội dung thì bài thu hoạch cần phải có 3 phần chính, mở đầu, nội dung chính và kết luận. Những phần nội dung này cần được trình bày một cách cụ thể, rõ ràng và chuẩn xác. Ở phần nội dung thì những nội dung nhỏ trong bài thu hoạch cần được trình bày theo trình tự nhất định

Trên đây là toàn bộ những nội dung có liên quan tới bài thu hoạch bồi dưỡng, nâng hạng thầy giáo. nếu như những bạn còn có những thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 hoặc gửi yêu cầu về địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn

những bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Mẫu bài thu hoạch sau chuyến đi thực tế, thăm quan, trải nghiệm

Bài thu hoạch là gì? Cách viết bài thu hoạch

Mẫu Bài thu hoạch lớp đảng viên mới hay nhất năm 2023

 

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button