Giáo dục

Bài tập về các thì trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết

Tiếng Anh là một trong các môn học quan trọng trong giáo dục tại Việt Nam. Một trong những nội dung đáng được quan tâm là các thì trong Tiếng Anh. Do đó, Trường Cao Đẳng Kiên Giang sẽ cung cấp cho các em một số bài tập về các thì trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết qua bài viết dưới đây:

1. Nhắc lại kiến thức về các thì trong tiếng Anh

1.1. Thì hiện tại 

Thì hiện tại đơn (Present Simple) là thì diễn tả hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Công thức

+ S + V/Vs / es + …

– S + don’t/doesn’t + V+ …

? Do/ Does + S + V + …? 

– Các từ nhận biết: always, usually, often, sometimes, seldom, never, every day/ week/ month/ year…

– Lưu ý: ta thêm “ES” sau các động từ tận cùng bằng: O, S, X, CH, SH ( goes, misses, fixes, watches, washes)

 

1.2. Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn diễn tả hành động bắt đầu và kết thúc trong quá khứ và không còn liên quan tới hiện tại. Thì quá khứ đơn có thể sử dụng với trạng từ thời gian xảy ra trong quá khứ hoặc tại một thời điểm xác định.

Công thức:

+ S + V-ed/ V2 + …

– S + didn’t + V+ …

? Did + S + V + …?

Các từ nhận biết : last week / month / year . . ., ago, yesterday, In + name trong quá khứ, from 2020 to 2023.

 

1.3. Thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 01 hành động quá khứ xảy ra trước 01 mốc thời gian hoặc một sự kiện trong quá khứ.

Công thức:

+ S + had + V3 + O ….

– S + hadn’t + V3 + O …

? Had + S + V3 + O?

 

1.4. Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói. Thường sử dụng thì tương lai đơn với động từ “to think” trước nó.

Công thức:

+ S + will/ shall + V …

– S + won’t/ shan’t + V + …

? Will/ Shall + S + V + …?

Các từ nhận biết gồm: tomorrow, someday, next, …

 

1.5. Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn là một thì trong tiếng Anh hiện tại, nó dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói và hành động chưa chấm dứt, vẫn còn tiếp tục diễn ra.

Công thức:

+ S + is/ am/ are + V-ing+ …

– S + is/ am/ are + not + V-ing+ …

? Is/ Am/ Are + S + V-ing + …? 

Cần lưu ý, không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức tri giác như: see, tobe, taste, understand, know, like, love, hate, …

 

1.6. Thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài trong quá khứ; diễn tả một hành động đang xảy ra 01 thời điểm trong quá khứ; diễn tả hai hành động xảy ra cùng 01 lúc trong quá khứ.

Công thức:

+ S + was/ were + V-ing + …+ O

– S + was/ were + not + V-ing + O…

? Was/ were + S + V-ing + O… ?

 

1.7. Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian như: for, since, not yet, yet, already, …

 

1.8. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp tục ở hiện tại, có thể tiếp diễn trong tương lai hay sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại ở hiện tại.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian như: All day, all week, all month, since, for, …

 

1.9. Thì tương lai đơn

Tương lai đơn là thì dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng không xác định rõ thời gian.

Dấu hiệu nhận biết: Sử dụng trạng từ chỉ thời gian: in + thời gian, tomorrow, Next day, Next week/ next month/ next year…

 

1.10. Thì tương lai gần

Thì tương lai gần thì dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai đã được dự định kế hoạch từ trước hoặc một dự đoán có căn cứ cụ thể. Thì tương lai gần khá giống với tương lai đơn nhưng thì này được dùng để diễn tả một hành động, sự kiện đã có dự định từ trước chứ không phải bộc phát.

Dấu hiệu nhân biết: Thì tương lai gần sử dụng các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai có căn cứ và dẫn chứng cụ thể.

 

1.11. Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn là thì dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nhất định nào đó trong tương lai.

Dấu hiệu nhân biết: Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định như sau:

– At this time/ at this moment + thời gian trong tương lai 

– At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai 

 

1.12. Thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành là thì được dùng để diễn tả một hành động sẽ hoàn thành tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Dấu hiệu nhận biết: có xuất hiện những cụm từ: by + thời gian trong tương lai.; by the end of + thời gian trong tương lai; by the time…; before + thời gian trong tương lai.

 

1.13. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai hoàn thành tiếp diễn là thì được dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra ở một thời điểm nhất định nào đó trong tương lai.

Dấu hiệu nhận biết: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn sử dụng các trạng từ chỉ thời gian như: By… for + khoảng thời gian; By then…; By the time…

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn không dùng với những mệnh đề có bắt đầu những từ chỉ thời gian như: Before, after, when, while, by the time, as soon as, if, unless,…

Nếu có dự định trước thì bạn có thể dùng “be going to” thay thế cho “will”

 

2. Bài tập ôn tập về các thì trong tiếng Anh có đáp án

Exercise 1. Bài tập thì hiện tại đơn – Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

1. He usually ….. delicious meals. (make)

2. My ….. meat. (not eat)

3. He … do the homework on Sunday. (do)

4. She … a new T-shirt today. (buy)

5. My dad …. tennis every week. (play)

6. …. Hong and Ha … to work by bus every day? (go)

7….. your parents …. with your decision? (agree)

8. My brother …. him hair every day (wash)

9. Police ….. robbers (catch)

Đáp án:

1. Makes; 2. Does not eat; 3. Doesn’t; 4. Buys; 5. Plays

6. Do – go; 7. Do – agree; 8. Washes; 9. Catch;

 

Exercise 2: Choose the best answer among A, B, C, or D.

1. When I last saw her, she … in Vietnam.

A. is living

B. was living

C. has living

D. has been living

2. They … Dorothy since last Monday.

A. don’t see

B. didn’t seen

C. haven’t see

D. hadn’t seen

3. Jack … the door.

A. will have painted

B. paint

C. has just painted

D. painting

4. My brother …. for you since yesterday.

A. is looking

B. was looking

C. has been looking

D. looked

5. I … Texas State University now.

A. was attending

B. attend

C. am attending

D. attended

6. He has been selling motorbikes ….

A. nice years ago

B. since nice years

C. for nice years ago

D. for nice years

7. Christopher Columbus … American more than 550 years ago.

A. had been discovering

B. has discovered

C. had discovered

D. discovered

8. She fell down when she … towards the church.

A. run

B. was running

C. runs

D. had run

9. They …. there when their father died.

A. lived still

B. still lived

C. was still lived

D. was still living

10. We …. table tennis when our father comes back home.

A. will play

B. play

C. will be playing

D. would play

11. He … in the room right now

A. is being

B. was being

C. has been being

D. is

12. I …  to London three times this year.

A. have been

B. was

C. were

D. had been

13. The little girl asked what … to her friend.

A. has happened

B. happened

C. would have been happened

D. had happened

14. Mai … a book when I saw her.

A. is reading

B. was reading

C. read

D. reading

15. Tom … the door.

A. opend

B. opening

C. has just opened

D. have opened

16. Turn off the gas. Don’t you see that the kettle … ?

A. boil

B. boils

C. is boiling

D. boiled

17. Thanh and Hung  … for Singapore tomorrow.

A. are leaving

B. leave

C. leaving

D. are left

18. She offent … for a walk in the evening.

A. go

B. is going

C. going

D. goes

19.  Her brother …  in USA at present.

A. is working

B. works

C. working

D. work

20. His mother … when he was a small boy.

A. dies

B.  had died

C. has died

D. died

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm một số bài viết của Trường Cao Đẳng Kiên Giang:

Đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh 3 có đáp án sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh 7 có đáp án mới nhất năm 2022 – 2023

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: Tư vấn pháp luật qua email để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Trường Cao Đẳng Kiên Giang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button